Rocznik Administracji Publicznej

Redaktor naczelny: Inga Kawka
Zastępca redaktora naczelnego: Agata Nodżak
Sekretarz redakcji: Anna Juryk

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

  • administracyjne prawo materialne,
  • administracyjne prawo procesowe,
  • administracyjne prawo ustrojowe,
  • prawo i administrację Unii Europejskiej,
  • naukę o administracji,
  • historię administracji,
  • polityki publiczne,
  • zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

ISSN 2449-7797
e-ISSN 2449-7800
Właściciel czasopisma:
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2)

Redaktor naczelny: Inga Kawka
Zastępca redaktora naczelnego: Agata Nodżak
Sekretarz redakcji: Anna Juryk
Opublikowano online: 12 października 2016

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Prawo do informacji publicznej w praktyce działania urzedów administracji samorzadowej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 8–17
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.001.5094

Administrative-Delict Law Reform in Ukraine: Main Issues and Directions

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 18–30
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.004.5097

Działania zmierzajace do poprawy wykonywania przez dłuznika obowiazku alimentacyjnego na rzecz dziecka

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 31–56
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.002.5095

Wpływ organizacji pozarządowych na realizację celów publicznych – aspekty prawne

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 57–69
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.003.5096

Wybrane aspekty zmian w zakresie zabezpieczenia chorobowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 70–81
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.005.5098

Ograniczenie prawa do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 82–96
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.006.5099

Administracyjne prawo procesowe

The Duty to Give Reasons in the European Legal Area: a Mechanism for Transparent and Accountable Administrative Decision-Making? A Comparison of Belgian, Dutch, French and EU Administrative Law

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 97–148
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.007.5100

Nowe zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 149–165
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.008.5101

Licytacja i aukcja elektroniczna jako elementy nowoczesnego systemu zamówień publicznych

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 166–176
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.009.5102

Administracyjne prawo ustrojowe

Konsolidacja administracji podatkowej w świetle modelu niezespolonej administracji rządowej w Polsce

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 177–186
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.010.5103

Wyzwania modernizacyjne służby cywilnej w Polsce

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 187–208
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.011.5104

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Yes, Global Minister: Towards Modernization of EU-Global Public Administration

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 209–242
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.012.5105

Pozwolenie zintegrowane jako przykład europeizacji reglamentowanego korzystania ze środowiska (zarys problematyki)

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 243–271
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.013.5106

Proces europeizacji administracji krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 272–290
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.014.5107

Administracja celna jako element struktury administracji publicznej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 291–312
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.014.5107

Implementacja europejskiego pakietu legislacyjnego w sprawie ADR i ODR w sporach konsumenckich do polskiego porządku prawnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 313–330
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.016.5109

Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa podkarpackiego

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 331–352
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.017.5110

Nauka administracji

„Polska w soczewce”. Ewolucja i modernizacja systemu opieki/pomocy społecznej w perspektywie instytucjonalnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 353–372
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.018.5111

The Role of Civil Society in Public Governance

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 373–383
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.019.5112

Local Governance Implications of the Intricacies of the Political Change in Marienbad

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 384–394
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.020.5113

Appeal of Ethical Accountability in Public Administration

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 395–410
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.021.5114

Administracja polskich gmin wobec aktualnych wyzwań europeizacji i modernizacji

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 411–428
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.022.5115

Administracja Publiczna w III Republice Greckiej w dobie niewydolności ekonomicznej państwa

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 429–442
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.023.5116

Historia administracji

La réforme de l’administration en France – entre méthode et enjeux

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 443–451
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.024.5117

Wpływ wielkich mocarstw na strukturę i kompetencje międzynarodowej organizacji humanitarnej - United Nations Relief and Rehabilitation Administration – UNRRA

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 452–470
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.025.5118

Polityki publiczne

Koncepcje kształcenia kadr dla potrzeb administracji publicznej jako element polityk państwa

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 471–486
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.026.5119

Zarządzanie w administracji publicznej

Efektywność ekonomiczna samorządu terytorialnego w polityce zdrowotnej Polski na tle aktualnej sytuacji zdrowotnej w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 487–507
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.027.5120

Notes on the Use of Effective Methods for Application of Economics of Moderation

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 508–519
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.028.5121

Administracja publiczna w modelu otwartej innowacji (open innovation) na przykładzie programu Innowacje społeczne

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 520–534
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.029.5122

The Potential for Regional Corporate Philanthropy

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 535–545
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.030.5123

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.