Social Justice and Old-Age Pension Adjustment Mechanisms in the Slovak Republic and the Czech Republic between 2016 and 2018

Richard Geffert

Abstrakt

Social justice as one of the essential complex principles of state social policies is a considerably relative phenomenon, which can be considered and explained in a variety of ways depending on time and place. This research paper deals with the content structure of the phenomenon of social justice from the point of view of the social, political and economic particularities of theory and practice of axiological systems of the western civilisation. The main aim of the article is to identify the comprehension of social justice by dominant government milieus of Slovakia and Czechia by means of adjustment devices applied to old-age pensions over the observed period.

Sprawiedliwość społeczna i narzędzia dostosowywania wysokości świadczeń emerytalnych na Słowacji i w Czechach w latach 2016–2018

Sprawiedliwość społeczna, jako jedna z kluczowych złożonych zasad społecznej polityki państwa, to w znacznej mierze zjawisko względne, które można różnie umieszczać w czasie i przestrzeni. Niniejszy artykuł badawczy skupia się na merytorycznej strukturze zjawiska sprawiedliwości społecznej z punktu widzenia specyfiki społeczno-polityczno- gospodarczych teorii i praktyki aksjologicznych systemów cywilizacji zachodniej. Głównym celem artykułu jest opis rozumienia sprawiedliwości społecznej przez dominujące grupy rządzące na Słowacji i w Czechach na drodze analizy mechanizmów dostosowawczych w zakresie wysokości emerytur w latach 2016–2018.

Słowa kluczowe: emerytura, zabezpieczenie społeczne, państwo, Słowacja, Czechy
References

Czech Social Security Administration, http://www.cssz.cz/cz (16 January 2018).

Czech Social Security Administration, Old-age pension, http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm (16 January 2018).

Czech Statistical Office, https://www.czso.cz/ (05 January 2018).

Geffert R., Sociálna politika, Košice: UPJŠ 2009.

Geffert R., Empirická analýza preferencií hodnôt politicko-ideologických paradigiem ako predikátorov rozhodovania sa vo voľbách, „Sociálne a politické analýzy” 2007, Vol. 1 (January 2018).

Geffert R., Sociálna politika a jej axiologické orientácie, Košice: EQUILIBRIA 2014.

Government Office of the Slovak Republic, http://www.vlada.gov.sk/ (16 January 2018).

Government Office of the Slovak Republic, Basic Information, http://www.vlada.gov.sk/slovensko/ (16 January 2018).

Government of the Czech Republic, https://www.vlada.cz/ (5 January 2018).

Krebs V., Sociální politika, Praha: ASPI 2005.

Ondrová J., Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky, Banská Bystrica: UMB 2016.

Priemerná výška vyplácaných dôchodkov (v mesiacoch), http://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-//1600s (16 January 2018).

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej Republiky 2016–2020, http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2016–2020/ (10 January 2018).

Programové prohlášení vlády České Republiky, https://www.vlada.cz/cz/media- centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/ (10 January 2018).

Social Insurance Agency in Slovakia, http://www.socpoist.sk/ (16 January 2018).

Social Insurance Agency in Slovakia, Pensions, http://www.socpoist.sk/dochodkove-poistenie-qcg/48006s (16 January 2018).

Statistical Office of the Slovak Republic, https://slovak.statistics.sk/ (6 January 2018).

Titmuss R., Social Policy. An Introduction, London: Allen & Unwin 1974. Večeřa M., Sociální stát, Praha: Slon 1996.

Zákon č. 333/2017 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte, http://www.zakonypreludi.sk/zz/2017–333 (23 December 2017).

Zákon ze dne 19. Prosince 2017 o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, https://www.epravo.cz/mz/zakon-ze-dne-19–prosince-2017–o-statnim-rozpoctu-ceske-republiky-na-rok-2018–22007.html (19 December 2017).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.