Pozycja ustrojowa sekretarza gminy

Agnieszka Kania

Abstrakt

The Systemic Status of the Secretary of the Commune

By creating the institution of the secretary of the commune, the legislator created a helper of the commune head, a special assistant ensuring the proper functioning of the commune reporting directly to its head. The aim of this article is to introduce the role of the secretary in the commune with particular emphasis placed on legal constructions regarding the position occupied by the secretary of the commune. In addition, an attempt is made to divide and classify the tasks performed in practice by the secretary of the commune.

Streszczenie
Ustawodawca, kreując instytucję sekretarza gminy, stworzył swoistego pomocnika wójta, stojącego na straży prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy i bezpośrednio mu podległego. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie roli, jaką sekretarz zajmuje w gminie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konstrukcje prawne dotyczące zajmowanego przez niego stanowiska. Ponadto podjęta została próba podziału i klasyfikacji zadań wykonywanych w praktyce przez sekretarza gminy

Słowa kluczowe: sekretarz gminy, urząd gminy, organ wykonawczy, gmina, jednostka samorządu terytorialnego
References

Augustyniak M., Samorząd terytorialny [w:] Prawo administracyjne, M. Zdyb, J. Stelmasiak (red.), Warszawa 2016.

Budzisz R., Komentarz do art. 33 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, P. Chmielnicki (red.), Warszawa 2013.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2009.

Dolnicki B., Wpływ nowych zasad wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  na relację z radą gminy, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, nr 1–2.

Groński P., Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Komentarz, Warszawa 2010.

Grudek M., Kierownik USC a zadania sekretarza, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/kierownik-usc-a-zadania-sekretarza/.

Korczak J., Zastępstwo organu wykonawczego gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2005, nr 3.

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

Lewicki M., Cudzoziemcy [w:] Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, M. Stahl (red.), Warszawa 2002.

Martysz C., Komentarz do art. 33 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2016.

Rotkiewicz M., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2016.

Ruczkowski P., Obywatelstwo polskie [w:] Prawo administracyjne, M. Zdyb, J. Stelmasiak (red.), Warszawa 2016.

Rycak A., Rycak M., Stelina J., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2016.

Skóbel B., Okiem prawnika. Sekretarz gminy lub powiatu musi być apartyjny, a nie apolityczny, http://wartowiedziec.org/index.php/start/felietony/12743–sekretarz- apartyjny-a-nie-apolityczny.

Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2017.

Szarek R., Glosa do postanowienia SN z dnia 9 lipca 2009 r., III CZP 19/09, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 9, s. 76–79.

Szewc A., Szewc T., Komentarz do art. 5 [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, A. Szewc (red.), Warszawa 2011.

Taniewska-Peszko M., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym [w:] Zarys prawa samorządu terytorialnego, A. Agopszowicza, Z. Gilowskiej, M. Taniewskiej-Peszko (red.), Katowice 1997.

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, M. Rycak, A. Rycak, J. Stelina (red.), Warszawa 2016.

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, K. Kawecki, S. Płażek (red.), Warszawa 2009.

Wierzbica A., Pozycja ustrojowa sekretarza jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2009, t. LXXIX.

Akty prawne i dokumenty urzędowe

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE z 2016 r. C 202, s. 47. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2206 ze zm.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.

Druk nr 725 Sejmu RP VI kadencji z dnia 7 lipca 2008 r., Warszawa, http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/021/752.pdf (29.06.2018).

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Budzów.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Maków Podhalański.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zembrzyce.

Zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. nr 77/2017 Wójta Gminy Zembrzyce w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna”.

Zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. nr 75/2017 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach”.

Zarządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. nr 74/2017 Wójta Gminy Zembrzyce w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sekretarzowi gminy Zembrzyce.

Pełnomocnictwo z dnia 29 marca 2017 r. nr Og.SO 0052.3.2017, gmina Maków Podhalański.

Zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. nr 93/2015 Wójta Gminy Budzów w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Budzowie.

Zarządzenie z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 80/2015 Wójta Gminy Budzów w sprawie: upoważnienia i powierzenia spraw sekretarzowi gminy.

Zarządzenie z dnia 30 czerwca 2015 r. nr 89/2015 Wójta Gminy Zembrzyce w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zembrzyce.

Załącznik do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zembrzycach wprowadzonego Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2015 r. Wójta Gminy Zembrzyce nr 89/2015 r.

Upoważnienie z dnia 12 grudnia 2014 r. sekretarz gminy-kierownik Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich nr Og.SO 0052.14.2014, gmina Maków Podhalański.

Upoważnienie z dnia 12 grudnia 2014 r. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Og.SO 0052.14.2014, gmina Maków Podhalański.

Upoważnienie z dnia 16 października 2013 r. sekretarza gminy-kierownika ref.Og. SO nr Og.SO 0052.8.2013, gmina Maków Podhalański.

Orzecznictwo

Wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2002 r., K 26/00, http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=389&sprawa=2765.

Wyrok NSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 1991 r., SA/Po 1479/90, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2008 r., II OSK 1458/08, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2002 r., II SA 2092/01, LEX nr 81800.

Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2012 r., II OSK 870/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 24 września 2015 r., II OSK 176/14, LEX nr 1987059.

Postanowienie SN z dnia 9 lipca 2009 r., III CZP 19/09, LEX nr 512985.

Wyrok SN z dnia 16 października 2009 r., I PK 85/09, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/i%20pk%2085-09-1.pdf.

Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2010 r., I PK 155/10, LEX nr 738397.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 września 2010 r., II SA/Ke 368/07, LEX nr 653619.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 marca 2005 r., II SA/Bk 804/04, LEX nr 150811.

Wyrok WSA z dnia 14 listopada 2012 r., II SA/Gd 544/12, LEX nr 1228222.

Wyrok WSA z Wrocławia z dnia 30 listopada 2012 r., III SA/Wr 487/12, LEX nr 1249750.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 listopada 2015 r., HYPERLINK „http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-po-1753-15/sprawy_budzetowe_jednostek_samorzadu_terytorialnego_rozstrzygniecia_nadzorcze_dotyczace_gminy/32fc9f.html” I SA/Po 1753/15, LEX nr 1932546.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.