Ustrój miast stołecznych państw Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Mołdawia)

Rafał Czachor

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie ustroju prawnego stolic państw Europy Wschodniej – Mińska, Kijowa i Kiszyniowa. W kolejnych częściach artykułu omówiono podstawy systemu samorządu lokalnego Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, najważniejsze akty prawne dotyczące ich stolic oraz zaprezentowano główne wnioski. Wskazano na istotne różnice w ustroju poszczególnych miast oraz słabości. W przypadku Mińska jest to potrzeba wprowadzenia nowego systemu samorządowego w skali kraju, zaś w przypadku Kijowa i Kiszyniowa – optymalizacja i wzmocnienie samorządu miejskiego.

 

The Legal Status of the Capital Cities of Eastern European Countries (Belarus, Ukraine and Moldova)

ABSTRACT

The paper tackles the issue of the legal status of Minsk, Kyiv and Chisinau, i.e. the capital cities of some Eastern European countries. The consecutive chapters of this article present the general characteristics of local government in Belarus, Ukraine and Moldova, key legal acts regarding capitals and final conclusions. The paper acknowledges significant differences in the legal position between these cities and some main weaknesses. In the case of Minsk, it is a strong need for the country’s new local government model while in the case of Kyiv and Chisinau it is the need to optimise and strengthen the city’s local government. 

Słowa kluczowe: samorząd lokalny, decentralizacja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia / local government, decentralisation, Belarus, Ukraine, Moldova
References

Czachor R., Reformy ustroju samorządu terytorialnego Ukrainy od 1990 do 2016 roku, Samorząd Terytorialny” 2018, nr 3 (327).

Czachor R., Terytorialne organy samorządu specznego jako szczególna instytucja demokracji lokalnej w Republice Bioruś [w:] Aktualne wyzwania demokracji partycypacyjnej w Polsce i na świecie, P. Kuczma (red.), Polkowice 2017.

Czachor R., Transformacja systemu politycznego Biorusi w latach 1988–2001, Polkowice 2016.

Czachor R., Ustrój samorządu lokalnego w Republice Mdawii. Ewolucja i stan obecny, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2019, nr 1.

Konstytucja Republiki Mdawii, Warszawa 2014.

Konstytucja Ukrainy, Warszawa 1999.

Lutrzykowski A., Samorząd terytorialny element ładu ustrojowego w Unii Europejskiej, Athenaeum. Political Science” 2006, nr 14–15.

Макухин A., Реформа административно-территориального деления и мест- ного самоуправления в Республике Молдова: между институциональной теорией и политической практикой, Eastern Review” 2017, t. 6.

Pietrzko B., Ustrój i organizacja samorządu lokalnego Moskwy [w:] Samorząd miejski. Zadania, instytucje, normy, S. Wróbel (red.), Poznań–Chorzów 2008.

Akty prawne

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 ze zm.

Закон Nr. 136 от 17.07.2016 о статуте муниципия Кишинэу, http://lex.justice. md/ru/366632/.

Закон Nr. 436 от 28.12.2006 о местном публичном управлении, http://lex. justice.md/document_rus.php?id=0D9577C4:27DF0CCC.

Закон Республики Молдова 764-XV от 27 декабря 2001 года админи- стративно-территориальном устройстве, http://lex.justice.md/ru/312874/.

Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 108-З О местном управле- нии и самоуправлении в Республике Беларусь”, http://www.pravo.by/main.as px?guid=3871&p0=H11000108&p2={NRPA}.

Закон Республики Беларусь от 20 февраля 1991 г. №617-XII О местном управ- лении и самоуправлении в Республике Беларусь”, http://www.levonevski.net/ pravo/razdelb/text646/index.html.

Закон Республики Беларусь от 10.01.2000 №362-З О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь О местном управлении и са- моуправлении в Республике Беларусь”, http://www.levonevski.net/pravo/norm2009/num36/d36275.html.

Закон Республики Беларусь от 12.07.2000 №410-З „О статусе столицы Респу- блики Беларусь города Минска, http://pravo.newsby.org/belarus/zakon1/ z343.htm.

Закон СССР от 09.04.1990 Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР”, http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1687.

Закон України Про внесення змін до Закону України „Про столицю Украї- ни місто-герой Київ“ щодо порядку утворення районних рад, https:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2500-17.

Закон України Про добровільне об’єднання територіальних громад, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157–19.

Закон України Про засади державної регіональної політики, http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/156–19.

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні, https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

Закон України Про місцеві вибори, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/595-viii.

Закон України Про Представника Президента України, https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2167-12.

Закон України Про столицю України місто-герой Київ, https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/401-14.

Закон України Про співробітництво територіальних громад, http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1508–18.

Конституция Республики Беларусь, http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/.

Решение Минского городского совета депутатов от 26 июня 2001 г. 193

„Об утверждении устава города Минска, http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org384/basic/text0187.htm.

Рішення Конституційного Суду від 25 грудня 2003 року 21-рп/2003 У справі за конституційним поданням Президента та 56 народних народних депу- татів України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України „Про держав- ну службу, статей 12, 79 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII „Прикінцеві положен- ня” Закону України «Про столицю України місто-герой Київ, статей 8, 10 Закону України „Про місцеві державні адміністрації, статті 18 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві), https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03.

Статут територіальної громади міста Києва, https://kmr.gov.ua/uk/content/statut-terytorialnoyi-gromady-mista-kyyeva.

Указ Президента Республики Беларусь от 11.01.2001, no 21 „Об утверждении Положения о помощнике Президента Республики Беларусь, http://pravo.newsby.org/belarus/ukaz3/uk571.htm.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.