Indeksacja w bazach danych

Czasopismo  jest indeksowane w następujących bazach danych:

ERIH PLUS

Google Scholar

CEEOL

Index Copernicus ICV 2016: 72.31

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.