Indeksacja w bazach danych

Czasopismo Romanica Cracoviensia jest indeksowane w następujących bazach danych:

Central and Eastern European Online Library
http://www.ceeol.com/

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
http://cejsh.icm.edu.pl/

Index Copernicus International

ProQuest Central

ERIH Plus

EBSCO Publishing (Communication Source)

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

ICI Journals Master List 2016: 120.51

SCOPUS

Linguistic Bibliography

Worldcat

ZBD
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.