Instrukcje dla autorów

ZALECENIA REDAKCYJNE
ROMANICA CRACOVIENSIA

Termin składania tekstów: 28 lutego.
Prosimy o uwzględnienie poniższych kryteriów edytorskich.
- Artykuły w dowolnym języku romańskim lub po angielsku, których objętość nie powinna przekraczać 10 stron, tj ok. 25 000 znaków (artykuł i przypisy wraz ze spacjami), oraz będące już po korekcie językowej, prosimy przysyłać jako załącznik (format Word).
- Prosimy o przesłanie nam również pliku w formacie PDF lub wydruku pocztą tradycyjną.
Artykuł
- Plik w formacie doc, czcionka Times New Roman, pojedynczy odstęp między wierszami, tekst wyjustowany.
- Rozmiar czcionki : ▪ 11 - tekst ciągły i nagłówki
▪ 10 – przykłady i cytaty oraz bibliografia
▪ 9 - przypisy na dole strony oraz tekst w tabelkach
- Pierwszy wiersz akapitów: 0,5 cm. Prosimy nie stosować formatowanych wcięć i odstępów. Jak najmniej zbędnego formatowania!
- Imię i nazwisko autora wraz z afiliacją powinno być napisane czcionką pogrubioną i znajdować się w lewym górnym rogu pierwszej strony.
- Tabele i wykresy winny być opatrzone numerem oraz posiadać tytuł.
- Krótkie cytaty winny być umieszczone w cudzysłowie zgodnie z zasadami danego języka (np. « La signification… », “La significación...”) i włączone w tekst; natomiast dłuższe cytaty należy rozpocząć od nowej linii i wyróżnić je rozmiarem czcionki 10.
- Streszczenia (400–800 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe w języku angielskim, (również tytuł artykułu!) należy umieścić na końcu tekstu.
Bibliografia
- W tekście odnośniki do cytowanych dzieł powinny być ujmowane w nawiasach, czyli: (Świątkowska 2000: 21).
- Bibliografia umieszczona na końcu artykułu powinna być ułożona alfabetycznie i zapisana zgodnie z poniższym wzorem (nazwiska autorów KAPITALIKAMI):
• Książki:
ŚWIĄTKOWSKA Marcela, 1987, L’imparfait en français moderne, Kraków: Wyd. UJ.
• Prace zbiorowe:
ŚWIĄTKOWSKA Marcela, SOSNOWSKI Roman, PIECHNIK Iwona (red.), 2004, Maestro e amico: miscellanea in onore di Stanisław Widłak, Kraków: Wyd. UJ.
• Artykuły w czasopismach:
ŚWIĄTKOWSKA Marcela, 2006, L’interjection : entre deixis et anaphore, Langages 161 : 47–56.
• Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:
ŚWIĄTKOWSKA Marcela, 2001, L’interjection est-elle polysémique ?, (in:) Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąmbskiej-Prokop, Iwona Piechnik, Marcela Świątkowska (red.), Kraków: Wyd. UJ, 321–325.

Ważne, aby wszystkie dane były pełne!
Ewentualne wykresy i tabele, które nie zostały włączone do treści artykułu powinny być ponumerowane cyframi rzymskimi i opatrzone w tytuł. Załączniki te winny być dobrze opisane ze wskazaniem miejsca dołączenia ich do tekstu artykułu.
Oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie problemów czy wątpliwości.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.