Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Redakcja postawiła sobie za cel prowadzenie czasopisma wedle wytycznych zawartych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, a przez to dążenie do jak najwyższego poziomu czasopisma. Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

Strona projektu http://www.ukw.edu.pl/jednostka/art_culture

Facebook projektu https://www.facebook.com/zabytki.ukw

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk Anna Koziczak
Opublikowano online: 1 września 2016

Artykuły

Ilość

Jak być bogatym? Z Andrzejem Starmachem, marszandem i kolekcjonerem sztuki, rozmawia Janusz Miliszkiewicz

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 9-16
Data publikacji online: 1 września 2016

Możliwości wystąpień porozumień ograniczających konkurencję na rynku sztuki. Uwagi wstępne

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 17-40
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.002.5236

Zabezpieczanie dzieł sztuki przed sfałszowaniem

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 41-62
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.003.5237

Uczestnik mimo woli? Uwagi o muzeach na rynku sztuki

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 63-90
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.005.5239

Możliwość orzekania przepadku oraz nawiązki wobec sprawców przestępstw oraz wykroczeń zawartych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 91-102
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.006.5240

Wyzysk (art. 388 Kodeksu cywilnego) w polskim prawie prywatnym a obrót dziełami sztuki

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 103-134
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.007.5241

25 lat rynku sztuki z perspektywy prawnika

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 135-142
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.008.5242

Agencja ratingowa dla rynku sztuki

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 143-152
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.009.5243

Retoryka aukcji na rynku sztuki

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 167-186
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.011.5245

Udział organizacji społecznej w procedurze cofnięcia pozwolenia na czasowy wywóz zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 167-186
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.011.5245

Ochrona prawna Pomników Zagłady w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 roku (K 44/12) oraz Prawa o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 187-202
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.012.5246

Wpływ rozwiązań prawnych wybranych państw na skuteczność nabycia własności nielegalnie pozyskanych zabytków archeologicznych

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 203-214
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.013.5247

Przyczyny słabości art bankingu w Polsce. Uwagi na tle porównawczym Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 215-240
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.014.5248

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2015 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 241-258
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.015.5249

Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa „Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka” Kraków, 15-17 października 2015 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 259-262
Data publikacji online: 1 września 2016

II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków – Lubostroń 2015

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 263-265
Data publikacji online: 1 września 2016

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” Bydgoszcz, 19-20 maja 2016 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 266-269
Data publikacji online: 1 września 2016

Projekt pt. „Ochrona Pomników Zagłady w polskim systemie prawnym” realizowany w ramach „Diamentowego Grantu”

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 270-272
Data publikacji online: 1 września 2016

Informacja o projekcie pt. „Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków”, nr rej. 2015/19/B/HS5/02525, OPUS 10

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 273-277
Data publikacji online: 1 września 2016

Portalu Kolekcjonerstwo.pl ciąg dalszy…

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 278-280
Data publikacji online: 1 września 2016

Recenzja książki Kolekcje i zbiory muzealne Problematyka prawna, red. Piotr Stec, Piotr Paweł Maniurka

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 281-282
Data publikacji online: 1 września 2016

Informacja o podręczniku autorstwa Katarzyny Zalasińskiej i Kamila Zeidlera Wykład prawa ochrony zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 283-284
Data publikacji online: 1 września 2016

Recenzja książki Tomasza Sienkiewicza Pozwolenie w ochronie zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 285-286
Data publikacji online: 1 września 2016

Recenzja książki Anny Michalak i Artura Gintera Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 287-290
Data publikacji online: 1 września 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.