Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański Andrzej Jakubowski,

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Redakcja postawiła sobie za cel prowadzenie czasopisma wedle wytycznych zawartych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, a przez to dążenie do jak najwyższego poziomu czasopisma. Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Właściciel czasopisma:
Czasopismo afiliowane na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański Andrzej Jakubowski,
Opublikowano online: 10 stycznia 2018

Wywiad

Sortuj według

Konserwator na polskim rynku sztuki. Z prof. Dariuszem Markowskim, konserwatorem dzieł sztuki, rozmawia Alicja Jagielska-Burduk

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 9-12
Data publikacji online: 10 stycznia 2018

Zapowiedź publikacji

Rafael z Katowic

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 13-20
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.001.7373

Artykuły

Grabież oraz niszczenie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – rozważania na tle zjawiska mowy nienawiści

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 21-36
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.002.7374

Wandalizm zabytków z perspektywy kryminologicznej

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3),
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.003.7375

Niedostatki w ochronie zabytków sztuki kościelnej w aspekcie kryminalistycznym

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 53-64
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.004.7376

Sygnatury malarskie w zapisie wektorowym

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 65-70
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.005.7377

Rola i zadania organów ochrony prawa w zwalczaniu przestępstw przeciwko zabytkom

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 71-80
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.006.7378

Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 81-92
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.007.7379

Analizy prawne

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jako prawna forma działania wojewódzkiego konserwatora zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 93-114
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.008.7380

Sposoby czy metody? Aspekty podmiotowe i przedmiotowe wycen dzieł sztuki w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 115-156
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.009.7381

Orzecznictwo

Informacja o ogólnopolskim konkursie na glosę do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wpisywania zabytków ruchomych na Listę Skarbów Dziedzictwa

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3),
Data publikacji online: 10 stycznia 2018

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 roku (sygn. akt Kp 2/15, OTK ZU nr A/2016, poz. 23)

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 159-174
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.010.7382

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 maja 2016 roku (sygn. akt Kp 2/15, OTK ZU nr A/2016, poz. 23)

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 175-188
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.011.7383

Varia

Warsztat konserwatora zabytków, czyli o falsyfikatach

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 189-202
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.012.7384

Debiuty

Mistrz i uczniowie. Rola sygnatur w badaniach oryginalności dzieł Rembrandta

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 203-216
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.013.7385

Problemy z oceną skali przestępstwa kradzieży i przywłaszczenia dóbr kultury

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 217-238
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.014.7386

Zjawisko szarej strefy ochrony danych osobowych w muzeach na przykładzie ewidencjonowania i kontroli przetwarzania danych osobowych

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 239-248
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.015.7387

Zagrożenia dziedzictwa kulturowego na świecie

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2016 roku

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 249-274
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.016.7388

Wydarzenia

Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki „Prawo – Dziedzictwo – Sztuka” Bydgoszcz, 30 listopada – 2 grudnia 2016 roku

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 275-279
Data publikacji online: 10 stycznia 2018

Informacje

Publikacje

Recenzja książki Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie red. Maciej Trzciński, Olgierd Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review, 1/2017 (3), s. 284-286
Data publikacji online: 10 stycznia 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.