“Aim – the 1995 UNIDROIT Convention” Current Legal Instruments against Heist and the Illegal Exportation of Cultural Goods Warsaw, 17 December 2014

Magdalena Marcinkowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.