The Threat to Cultural Heritage from Crime in Poland: 2016 Cases

Olgierd Jakubowski

Abstrakt
Various methods of risk assessment can be deployed when examining the phenomenon of crime against cultural heritage. Annual data concerning instances of particular crimes involving cultural assets as well as case studies allow us to understand the trends in the activities of the perpetrators and help to develop methods of prevention. This article presents selected data as well as cases of offences discovered or committed in Poland in 2016, based on the statistics provided by the police, Customs Service, and Border Guard. It also presents data on final convictions of perpetrators of such acts. As part of the annual cycle of analysis, the developments illustrate the trends and risks to monuments and cultural assets in a given year. This complementary presentation of information about the threat to cultural heritage is important for research and policy-making aimed at developing strategies for its protection.
Słowa kluczowe: crime statistics, cultural heritage, robbery, destruction, Poland, police
References
Council Regulation (EC) No. 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural
goods (codified version), OJ L 39, 10.02.2009.
Gadecki B., Kontrowersje wokół odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie dobra o szczególnym
znaczeniu dla kultury, “Ius Novum” 2013, Vol. 4.
Gąska M., Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i w sytuacjach kryzysowych, in:
T. Gardocka, J. Sobczak (eds.), Prawna ochrona dóbr kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2009.
Jakubowski O., The Criminal Threat to Cultural Heritage in Poland – Analysis of the Events
of 2014, “Santander Art and Culture Law Review” 2015, Vol. 2.
Jakubowski O., The Criminal Threat to Cultural Heritage in Poland – An Analysis of the Events
of 2015, “Santander Art and Culture Law Review” 2016, Vol. 2.
Kaczmarek J., Kierszka M., Pojęcia „mienia w wielkich rozmiarach”, „zniszczenia w świecie roślinnym
lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach” oraz „dobra o szczególnym znaczeniu dla
kultury” w kodeksie karnym, “Prokuratura i Prawo” 2000, Vol. 3.
Kaczmarek J., Zeidler K., Karnoprawna ochrona zabytków, “Prokuratura i Prawo” 2004, Vol. 2.
Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
[National Register of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects], https://skradzionezabytki.
pl/i/#/ [accessed: 21.11.2017].
Krupiński W., Nowe zjawiska w przemycie zabytków w ocenie Straży Granicznej, in: M. Trzciński,
O. Jakubowski (eds.), Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie,
zwalczanie, Department of Criminology, Faculty of Law, Administration and
Economics of the University of Wrocław, Wrocław 2016.
Mozgawa M. (ed.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Vol. II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2007.
Ogrodzki P., Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie
z prawem, in: K. Zeidler (ed.), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć,
C.H. Beck, Warszawa 2010.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Act of
14 July 1983 on the National Archive Resources and Archives], consolidated version:
Dz. U. 2016, item 1506.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [Criminal Code], consolidated version:
Dz. U. 2016, item 1137.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne [Act of 17 February 2005 on the Computerization of Operations of
Bodies Performing Public Work], Dz. U. 2005, item 565.
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
[Act of 24 February 2006 on Amending the Act on the Protection of Monuments
and the Guardianship of Monuments], Dz. U. 2006, item 362.
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury [Act of 25 May 2017
on the Restitution of National Cultural Assets], Dz. U. 2017, item 1086.
Zajadło J., Zeidler K., Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny, “Ochrona Zabytków”
2003, Vol. 1-2.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.