Cultural Heritage Objectives of the Eastern Partnership of the European Union

Żaneta Gwardzińska

Abstrakt

Since 2009 the Eastern Partnership has become an important element of the European Union (EU) external policy. It constitutes an institutionalized forum of cooperation and dialogue between the EU, its Member States, and six states which emerged in the process of dissolution of the Soviet Union: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine. It brings a new dimension to the European Neighbourhood Policy, complementing its Northern Dimension and the Union for the Mediterranean. Arguably, its establishment also marks a new dimension of the EU’s international cultural cooperation. Now is a good time to reflect upon and evaluate the decade-long period of operation of the Eastern Partnership initiative. This article addresses the following questions with respect to the Eastern Partnership: What is the nature of the cultural cooperation?; How does it address the cultural heritage objectives of the EU?; and Has the Partnership contributed to the development of the EU’s Eastern Neighbourhood?

Słowa kluczowe: Eastern Partnership, European Neighbourhood Policy, cultural heritage, Eastern Partnership Culture Programmes
References

Barabasz A., Piechocki M., Partnerstwo Wschodnie jako instrument polityki wschodniej UE? [Eastern Partnership as an instrument of the EU’s eastern policy?], “Rocznik Integracji Europejskiej” 2012, Vol. 6.

Barburska O., Wpływ polskiej dyplomacji na kształtowanie i realizację polityki wschodniej UE [The influence of Polish diplomacy on the shaping and implementation of the EU’s eastern policy], “Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego” 2013, Vol. 4.

Barcz J., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami [The Presidency in the Council of the European Union. Legal basis and institutional framework, together with basic documents], Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa 2010.

Bochoidze M. (ed.), sak’art’velos kulturuli memkvidreobis erovnuli politika [Georgian Cultural National Policy of Heritage], ICOMOS, t’bilisi 2014, http://rcchd.icomos.org.ge/img/ multimedia/pub_1417006213125685.pdf [accessed: 15.03.2019].

Casier T., European Neighbourhood Policy: Living up to Regional Ambitions?, in: F. Bindi, I. Angelescu (eds.), The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe’s Role in the World, Brookings Institution Press, Washington 2012.

Council of the European Union, A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy, 12 December 2003, https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world [accessed: 15.03.2019].

Cziomer E., Geneza, struktura oraz przesłanki wdrażania Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w latach 2008–2010 [Genesis, structure, and premises for the implementation of the Eastern Partnership of the European Union between the years 2008 and 2010], in: J. Sawczuk (ed.), Partnerstwo Wschodnie: wielka szansa Europy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań – Chorzów 2011.

European Commission, Annex 11 of the Commission Implementing Decision on ENPI East Regional Action Programme 2013 Part II. Action Fiche for the Eastern Partnership Culture Programme II, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enpi_2013_c2013_8293_rap_east_partii_culture.pdf [accessed: 15.03.2019].

European Commission, Communication from the Commission: European Neighbourhood Policy. Strategy Paper, COM(2004) 373 final, 12.05.2004.

European Commission, Remarks by President Juncker at the Press Conference Following the 5th Eastern Partnership Summit, 24 November 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4950_en.htm [accessed: 15.03.2019].

European Council, Eastern Partnership, http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eastern-partnership [accessed: 15.03.2019].

European External Action Service, Vademecum on Financing in the Frame of the Eastern Partnership, 24 September 2010, http://eeas.europa.eu/archives/docs/eastern/docs/eap_vademecum_en.pdf [accessed: 15.03.2019].

European Parliament, Press Packs: Support for Culture in the Eastern Neighbourhood, 27 June 2013, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/nest/dv/nest_20140213_14/nest_20140213_14en.pdf [accessed: 15.03.2019].

European Union, Joint Staff Working Document Implementation of the European Neighbourhood Policy Eastern Partnership Implementation Report Accompanying the document Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014, SWD (2015) 76 final, 25.03.2015.

Gretskiy I., Treschenkow E., Europejska Polityka Sąsiedztwa i Rosja [European Neighbourhood Policy and Russia], “Stosunki Międzynarodowe” 2013, Vol. 47.

Joffé G., Vasconcelos A. (eds.), The Barcelona Process: Building a Euro-Mediterranean Regional Community, Routledge, London – New York 2014.

Kobzova J., Eastern Partnership after Riga: Rethink, Reforms, Resilience, “ECFR Riga Series”, 19 May 2015.

Lisack G., European External Cultural Relations: Paving New Ways?, 1 December 2014, http://moreeurope.org/sites/default/files/european_external_cultural_relations_paving_new_ways_10.12.2014.pdf [accessed: 15.03.2019].

Marcinkowska P., Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi – wzajemne relacje i wyzwania [European Neighbourhood Policy. The European Union and its neighbours – mutual relations and challenges], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Maurer H., Simão L., From Regional Power to Global Power? The European Neighbourhood Policy after the Lisbon Treaty, in: A. Boening, J.F. Kremer, A. van Loon (eds.), Global Power Europe, Vol. I: Theoretical and Institutional Approaches to the EU’s External Relations,Springer, Berlin – Heidelberg 2013.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Polish Presidency of the Council of the European Union 1 July – 31 December 2011. Final Report: Preparations, Achievements, Conclusions, April 2012, http://www.mf.gov.pl/en/documents/764034/1137013/Report_Polish_presidency.pdf [accessed: 15.03.2019].

Oliynyk O.P. (ed.), Kontseptsiya natsional’noyi politykyshchodo kul’turnoyi spadshchyny v Ukrayini (Proekt) [The concept of national policy on cultural heritage in Ukraine (project)], Arkhytektura y Prestyzh, Kyyiv 2014, http://rcchd.icomos.org.ge/img/multimedia/pub_1420656106628705.pdf [accessed: 15.03.2019].

Rotarski Ł., Surowce energetyczne w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej [Energy resources in the foreign policy of the Russian Federation], “Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie” 2008, Vol. 2/3.

Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: W poszukiwaniu nowego modelu integracji [Eastern Partnership of the European Union: In search of a new model of integration], “Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, Vol. 4(51).

Strelkov A.A., Kiyev i Minsk mezhdu Moskvoy i Bryusselem: uravneniye s chetyr’mya neizvestnymi [Kiev and Minsk between Moscow and Brussels: The equalization with the four unknowns], “Aktual’nyye problemy Yevropy” 2011, Vol. 2.

Treaty on European Union (consolidated version), OJ C 326, 26.10.2012, p. 13.

Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version), OJ C 326, 26.10.2012, p. 47.

Wojna B., Gniazdowski M. (eds.), Partnerstwo Wschodnie – raport otwarcia [Eastern Partnership – preliminary report], Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009.

Zielińska A., Longhurst K., Partnerstwo Wschodnie – kontekst i reakcje niespokojnego regionu [Eastern Partnership – context and reactions from a troubled neighbourhood], in: K. Longhurst (ed.), Kształtowanie się nowej europejskiej polityki wschodniej – ocena Partnerstwa Wschodniego, Collegium Civitas Press, Warszawa 2009.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.