Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Właściciel czasopisma:
Fundacja na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo afiliowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Opublikowano online: 6 listopada 2018

Wywiad

Sortuj według

Wywiad z prof. Sonią Katyal

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 11-14
Data publikacji online: 31 października 2018

Wywiad z prof. Aną F. Vrdoljak

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 15-20
Data publikacji online: 31 października 2018

Artykuły

Sztuka a pornografia

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 21-44
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.001.9762

Między prawem a faktem – wewnątrz-instytucjonalna cenzura sztuki nieobyczajnej

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 45-62
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.002.9763

O potrzebie nowej umowy międzynarodowej chroniącej swobodę twórczości artystycznej

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 63-80
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.003.9764

Analizy prawne

Zmiany w zakresie karnoprawnej ochrony zabytków w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 81-96
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.004.9765

Orzecznictwo

Glosa do orzeczenia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 2 lutego 2016 roku (sygn. akt II K 662/14, niepubl.)

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 97-106
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.005.9766

Kompetencje organu konserwatorskiego do wydania decyzji  na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a wpis do rejestru – analiza przypadku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 107-118
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.006.9767

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt II OSK 1187/16 Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego. Wpisanie do rejestru zabytków dodatkowo budynku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 119-130
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.007.9768

VARIA

Pomiędzy występkiem a cnotą: trudna droga człowieka światowego w powieści Jean-Pierre Camusa Palombe, ou la femme honorable

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 131-140
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.008.9769

Rewolucja Francuska a kwestia przyznania kobietom pełni praw obywatelskich – dlaczego Francuzki musiały zostać w domu?

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 141-156
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.009.9770

Od buntu do wyzwolenia. Image kobiety nieobyczajnej według Sidonie-Gabrielle Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan i Marguerite Duras

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 157-170
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.010.9771

Debiuty

Granice wolności artystycznej – zarys problematyki

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 171-188
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.011.9772

Zabytki na uchodźstwie – safe haven jako narzędzie wielopoziomowej współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony dóbr kultury

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 189-214
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.012.9773

Zagrożenia dziedzictwa kulturowego na świecie

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2017 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 215-236
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.013.9774

Wydarzenia

V Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego Lubostroń, 17-19 września 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 237-239
Data publikacji online: 31 października 2018

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 240-242
Data publikacji online: 31 października 2018

Sprawozdanie z Konferencji „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości” Politechnika Łódzka, 17-19 września 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 243-246
Data publikacji online: 31 października 2018

Jubileusz muzeów w Klukach i Swołowie oraz Seminarium Naukowe „Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Stan obecny – propozycje zmian 5-7 czerwca 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 247-250
Data publikacji online: 20 grudnia 2018

VII Symposium Opoliense „Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie”  Uniwersytet Opolski, 10-11 maja 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 251-252
Data publikacji online: 31 października 2018

Warsztat badawczy organizowany przez Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 253-254
Data publikacji online: 31 października 2018

Publikacje

Wolność twórczości w granicach prawa. Opinia o monografii Mateusza Bieczyńskiego Od zakazu do wolności.

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 255-259
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.014.9791

Informacja o książce pt. Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne 

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 260-262
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.015.9792

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.