Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Fundacja na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo afiliowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Opublikowano online: 26 czerwca 2019

Wywiad

Sortuj według

Z prof. Wojciechem Kowalskim rozmawia Alicja Jagielska-Burduk 

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 9-14
Data publikacji online: czerwiec 2019

Zapowiedź publikacji

O jednego Spietzwega za dużo

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 15-24
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.001.10802

Artykuły

Aktualne problemy i zagrożenia związane z obrotem dobrami kultury na rynku sztuki w Polsce z perspektywy prawnej ochrony zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 41-68
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.003.10804

Prawne aspekty rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 25-40
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.002.10803

Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę z perspektywy kategorii wieku i wartości – ochrona dziedzictwa kulturowego a rynek sztuki w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 69-96
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.004.10805

Sposoby prawne zakończenia działalności muzeum

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 97-116
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.005.10806

Varia

Księga inwentarzowa księgozbioru hrabiów Skórzewskich z Lubostronia – zachowana

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 117-130
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.006.10807

Debiuty

Jak młody może być zabytek? 90 lat praktyki polskich służb konserwatorskich

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 149-162
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.008.10809

Praktyczne zastosowanie instytucji safe haven przez dyrektorów muzeów oraz kuratorów

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 131-148
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.007.10808

Zagrożenia dziedzictwa kulturowego na świecie

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 163-170
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.009.10810

Wydarzenia

Publikacje

Informacja o książce Anny Magdaleny Kosińskiej pt. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 182-183
Data publikacji online: czerwiec 2019

Informacja o książce Eweliny Kowalskiej Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 180-181
Data publikacji online: czerwiec 2019

Informacja o książce Żanety Gwardzińskiej Egzekucja nadzoru konserwatorskiego

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 178-179
Data publikacji online: czerwiec 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.