Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wersja papierowa czasopisma


Digitalizacja czasopisma naukowego „Studies in Polish Linguistics (SPL)” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 3

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Opublikowano online: październik 2019

Artykuły

Ilość

Manifestations of Transphobia in Computer-Mediated Communication. A Case Study of Language Discrimination in English and Polish Internet-Mediated Discourse

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 3, s. 101-123
Data publikacji online: październik 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.016.11081

Wh+To Non-Restrictive Clauses in Polish and Related Phenomena. Part Two: Establishing the Role of to in Appositive Clauses, Adverbials and Interrogatives

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 3, s. 125-147
Data publikacji online: październik 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.017.11082

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line