Three Arguments for Underspecified Representations

Jerzy Rubach

Abstrakt

In classic generative phonology (The Sound Pattern of English, Lexical Phonology) underlying representations and associated rules account for generalizations of two types: alternation-based generalizations and distribution-based generalizations. This article addresses the issue of how distribution-based generalizations are handled in Standard Optimality Theory and in Derivational Optimality Theory. The former uses the principle of the Richness of the Base, the latter relies on underspecification. It is argued that the Richness of the Base and the associated principle of Lexicon Optimization are unable to provide an adequate analysis of three types of generalizations: Nasal Assimilation in English, Vowel Retraction in the process of assimilating borrowings into Polish, and a presonorant voicing process called Cracow Voicing.

 

Abstrakt

W klasycznej fonologii generatywnej (The Sound Pattern of English, fonologia leksykalna) reprezentacje głębokie i operujące na nich reguły służą do objaśniania zjawisk dotyczących alternacji oraz dystrybucji. Przedmiotem niniejszego artykułu jest porównanie standardowej teorii optymalności i jej derywacyjnej odmiany ze względu na to, jak traktują zjawiska dystrybucyjne. Standardowa teoria optymalności przyjmuje, iż formy głębokie nie podlegają żadnym restrykcjom („bogactwo bazy”). Z kolei derywacyjna teoria optymalności opiera się na założeniu, że reprezentacja głęboka nie zawiera pełnej informacji (niedospecyfikowanie). Przedstawione argumenty potwierdzają tezę, iż bogactwo bazy i związana z nim reguła optymalizacji leksykonu nie są w stanie adekwatnie objaśnić trzech rodzajów zjawisk: asymilacji nosowych w języku angielskim, cofania samogłosek w procesie asymilacji zapożyczeń w języku polskim oraz udźwięcznienia przed rezonantami znanego jako udźwięcznienie krakowskie.

Słowa kluczowe: fonologia, derywacyjna teoria optymalności, fonologia języka polskiego, niedospecyfikowanie / phonology, Derivational Optimality Theory, Polish phonology, underspecification

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line