Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wersja papierowa czasopisma


Digitalizacja czasopisma naukowego „Studies in Polish Linguistics (SPL)” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, 2018, Volume 13, Issue 2

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Opublikowano online: 29 czerwca 2018

Artykuły

Ilość

Are Dispositional Adjectives a Case of Transposition? – Semantic Effects of -liw(y) Attachment to Verbal Bases in Polish

Studies in Polish Linguistics, 2018, Volume 13, Issue 2, s. 69-92
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/23005920SPL.18.004.8743

The Rise of an Indefinite Article in Polish: An Appraisal of Its Grammaticalisation Stage (Part 1)

Studies in Polish Linguistics, 2018, Volume 13, Issue 2, s. 93-121
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/23005920SPL.18.005.8744

Sandhi-Voicing in Dialectal Polish: Prosodic Implications

Studies in Polish Linguistics, 2018, Volume 13, Issue 2, s. 123-143
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/23005920SPL.18.006.8745

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line