Inspiracje krakowskiej prasy katolickiej w dobie odzyskiwanianiepodległości i w początkach II Rzeczpospolitej

Dariusz Raś,

Marta Woźniak

Abstrakt

The Inspirations of the Cracovian Catholic Press in the Age of Regaining Independence and at the Beginning of the Second Polish Republic

The Cracovian Catholic press was thriving in the years of Poland’s regaining independence as well as at the beginning of the Second Polish Republic. In this period, 81 writings were published in Krakow and in the diocese, which were characterized by the wealth of the form, the content and the trends. However, its problem was the very low publishing activity of the parishes.

The general directions of the inspirations of the Cracovian Catholic press closely relate to church, education, social and political life, as well as, independence. An important role in its progress was played by the leaders-mentors, among them Prince Bishop Adam Stefan Sapieha and Dr. Ferdynand Machay, editor-in-chief of the “Dzwon Niedzielny” can be found. 

Our analysis of this problem was derived from the achievements of the classical approaches. Due to the method which was used in the scrutiny of the content, numerous data concerning the analyzed contexts could have been found. 

Słowa kluczowe: Kraków, prasa katolicka, II Rzeczpospolita, inspiracje, Adam Stefan Sapieha, Ferdynand Machay / Krakow, catholic press, Second Polish Republic, inspirations, Ferdynand Machay
References

Banasik A., Tygodnik „Dzwon Niedzielny” jako narzędzie pracy duszpasterskiej w ujęciu Ferdynanda Machaya, Kraków 2017.

Banaś E., Dzienniki katolickie w Polsce do 1939 roku, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej’, tom XXV/1986, s. 54–55, 68.

Brzoza Cz., Krakowska prasa katolicka w okresie międzywojennym, „studia Historyczne’, tom 47, nr 2/2004, s. 187–209.

Czarne Duchy, „Głos Narodu”, 4 (1894), s. 1.

Dutka W., Typologia prasy parafialnej Kościoła Rzymskokatolickiego w okresie II Rzeczpospolitej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej’’, tom Xi/2008, s. 38, 71–72.

„Głos Narodu”, wydania wieczorne i poranne, 254 i 255 (1918).

Jakubek M., Prasa Krakowa 1795–1918. Statystyka i typologia, w: Kraków–Lwów, książki czasopisma – biblioteki, t. Viii, pod red. H. Kosętki, Kraków 2006, s. 316–329.

Janowiak F., Ksiądz infułat Ferdynand Machay, http://www.ockorawa.pl/wielcy-orawianie-ludzie-orawy-55/ks-infuat-ferdynand-machay-ludzieorawy-78, (14.11.2018).

Jarowiecki J., Prasa w Krakowie: tradycja i współczesność, w: Kraków–Lwów. Czasopisma XIX–XX wieku, t. XII, pod red. G. Niecia i G. Wrony, Kraków 2014, s. 21–22.

Kaszczyszyn P., Niechciany Żyd nowoczesnej Polski, Pressje teka 53 Klubu Jagiellońskiego Żyd-Polak, s. 17.

Kuś J., Ksiądz Ferdynand Machay (1889–1967). W stulecie urodzin, w: Sprawozdanie z XXIV spotkania naukowego wykładowców liturgiki w Polsce, Katowice 1989, s. 233.

Lechicki Cz., Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833–1914, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej’, 22/1 (1983), s. 19–42.

Lechicki Cz., Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 23/2 (1984), s. 45–69.

Matras-Mastalerz W., Głos Narodu dziennik polityczny, społeczny i literacki, „zupełnie niezawisły w latach 1918–1939, w: Kraków–Lwów. Czasopisma XIX–XX wieku, t. Xii, pod red. G. Niecia i G. Wrony, Kraków 2014, s. 79–83.

Mirek F., Posłannictwo Dzwonu, „Dzwon Niedzielny. Ilustrowany Tygodnik Katolicki”, 1 (1925).

Odpowiedzi redakcji, „Dzwon Niedzielny. Ilustrowany Tygodnik Katolicki”, 35 (1925).

Sapieha A. S., Obowiązek popierania prasy katolickiej. Orędzie J.E. Księcia-Metropolity Sapiehy, „Dzwon Niedzielny”, 12 (1938).

Sapieha A. S.,  Słowo od Arcypasterza, Dzwon Niedzielny. Ilustrowany Tygodnik Katolicki, 1 (1925).

Stańczyk P., Wykształcenie ludności II Rzeczpospolitej w świetle badań GUS, „Społeczeństwo i Ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu, 1(5)/ 2016, s. 7–26.

Turowicz  J., Adam Stefan Sapieha a prasa katolicka, w: Księga Sapieżyńska, Kraków  1982, s. 325–331.

1918–1939: Dziennikarze, służba i powołanie, „Dziennik Polski”, Historia (cotygodniowy dodatek), 13 listopada 2018, s. 2.