The Failure of the Integration of Galician Jews According to Lvov’s Ojczyzna (1881-1892)

Paweł Jasnowski

Abstrakt

The article is devoted to the pro-Polish integrationist group, an important part of the modernizing section of the Jewish community in Poland, in the second half of the 19th century. The author focuses on Ojczyzna, a Polish-language bulletin and the first regular Polish-language newspaper of the pro-Polish integrationist group in Galicia. The study is an attempt to show how the idea of integration was finally abandoned at the turn of the century, and integration ceased to be seen as the solution to “the Jewish question.”

Słowa kluczowe: integrationist, integration, assimilation, Polonization, Lvov, Galicia, Polish-Jewish relations, anti-Semitism
References

BIBLIOGRAPHY

Bauman, Z. (1991), Modernity and Ambivalence, Cambridge.

Galas, M. (2007), Rabin Markus Jastrow jego wizja reformy judaizmu. Studium dziejów judaizmu drugiej połowie XIX wieku, Kraków.

Galas, M. (2013), Rabbi Marcus Jastrow and His Vision for the Reform of Judaism: Study in the History of Judaism in the Nineteenth Century, transl. A. Tilles, Boston.

Galas, M. (ed.) (2012), Synagoga Tempel środowisko krakowskich Żydów postępowych, Kraków – Budapeszt.

Jagodzińska, A. (2008), Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy drugiej połowie XIX wieku, Wrocław.

Kołodziejska, Z. (2014), “Izraelita” (1866-1915). Znaczenie kulturowe literackie czasopisma, Kraków.

Kopff-Muszyńska, K. (1992), „Ob Deutsch oder Polonisch” – przyczynek do badań nad asymilacją Żydów we Lwowie latach 1840-1892, in: A.K. Paluch (ed.), The Jews in Poland, vol. 1, Krakówpp. 187-203.

Mahler, R. (1985), Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century, New York.

Manekin, R. (2010), The Debate over Assimilation in Late 19th Century L’viv, in: R.I. Cohen, J. Frankel, S. Hoffman (eds.), Insiders and Outsiders: Dilemmas of East European Jewry, Oxford – Portland: pp. 120-130.

Maślak-Maciejewska, A. (2012), Wydarzenia patriotyczne organizowane synagodze Tempel Krakowie, in: M. Galas (ed.), Synagoga Tempel środowisko krakowskich Żydów postępowych, Kraków – Budapesztpp. 103-128.

Maślak-Maciejewska, A. (2014), Działalność towarzystwa Agudas Achim jego związki synagogami postępowymi we Lwowie KrakowieKwartalnik Historii Żydów 1 (249): pp. 173-202.

Mendelsohn, E. (1969), Jewish Assimilation in Lvov: The Case of Wilhelm Feldman, Slavic Review 28: 577-590.

Mendelsohn, E. (1993), On Modern Jewish Politics, New York.

Mendelsohn, E. (2002), Painting People: Maurycy Gottlieb and Jewish Art, Hanover – New Hampshire.

Opalski, M., Bartal, I. (1992), Poles and Jews. A Failed Brotherhood, Hanover.

Polonsky, A. (2010), The Jews in Poland and Russia, vol. 2: 1881-1914, Oxford.

Prokop-Janiec, E. (2013), Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie teksty, Kraków.

Sinkoff, N. (2004), Out of the Shtetl: Making Jews Modern in the Polish Borderlands, Hanover.

Soboń, M. (2009), Działalność asymilacyjna towarzystwa „Przymierze Braci” Agudas Achim świetle lwowskiej “Ojczyzny”, in: L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło (eds.), Znani nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa: studia materiały, vol. 2, Kielce.

Soboń, M. (2011), Polacy wobec Żydów Galicji doby autonomicznej latach 1868-1914, Kraków.

Sorkin, D. (2004), The Early Haskalah, in: S. Feiner, D. Sorkin (eds.), New Perspectives on the Haskalah, London: pp. 9-26.

Weeks, T.R. (2005), Assimilation, Nationalism, Modernization, Antisemitism. Notes on Polish-Jewish Relations, 1855-1905, in: R. Blobaum (ed.), Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland, Ithaca – London: pp. 20-38.

Wodziński, M. (2003), Oświecenie żydowskie Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa.

Wodziński, M. (2005), Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of Conflict, transl. S. Cozens, Oxford – Portland.

Wodziński, M. (2004), Language, ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860s, East European Jewish Affairs 34: pp. 21-40.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.