Organizacja systemu szkoleń strzeleckich w polskiej Policji

Adam Kaczmarski

Abstrakt

Policja jest jednym z organów administracji publicznej, która posiada ustawowy obowiązek zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa, również w sposób zbrojny. W artykule zaprezentowano organizację i formę obowiązującego systemu szkoleń strzeleckich w polskiej policji. W oparciu o wyniki dotychczasowych badań, wskazano, że większe znaczenie niż indywidualne cechy osobowościowe, mają odbyte przez policjantów szkolenia i treningi. Wprowadzenie szkoleń, które odzwierciedlałyby realne sytuacje, pomogłoby podnieść poziom przygotowania policjantów do służby.

Słowa kluczowe: szkolenie strzeleckie, broń palna, system szkoleń w Policji, Policja
References

Aronson E. (1997), Człowiek istota – społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Bohdziewicz P. (2013), Szkolenie i doskonalenie zawodowe w policji: inwestycja w kapitał ludzki czy biurokratyczna uciążliwość? „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 288

Brown S.G., Daus C.S. (2015), The influence of police officers’ decision-making style and anger control on responses to work scenarios, “Journal of Applied Research in Memory and Cognition” Vol. 4 (3)

Decyzja nr 713 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów (2005), https://www.infor.pl/akt-prawny/U27.2006.003.0000009,metryka,decyzja-nr-713-komendanta-glownego-policji-w-sprawieszkolenia-strzeleckiego-policjantow.html

Dworzecki J. (2011). Współczesne modele szkolenia policyjnego w RP jako element zapobiegania dysfunkcjom w pełnieniu służby. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron”, No. 6

Gambetti E., Fabbri M., Bensi L., Tonetti L. (2008), A contribution to the Italian validation

of the General Decision-making Style Inventory, „Personality and Individual Differences” Vol. 44 (4)

Gołdyka L., Markowska D., Stankiewicz J. (1999), Socjologia: pojęcia, teorie, problemy, Zielona

Góra, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej Harris K.R., Eccles D.W., Freeman C., Ward P. (2017), ‘Gun! Gun! Gun!’: An exploration of law enforcement officers’ decision-making and coping under stress during actual events, „Ergonomics” Vol. 60 (8)

Hofreiter L. (2013), Rozważania nad bezpieczeństwem, „Securitologia” Vol. 1 (17)

Klich J. (2016). Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego Policji na przykładzie komendy powiatowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” No. (1)

Martyniak-Mróz B. (2007), Szkolenia w Policji po nowemu, „Kwartalnik Policyjny” No. 2

Maslow A.H. (1943), A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” Vol. 50 (4)

Mitchell L., Flin R. (2007), Shooting decisions by police firearms officers, „Journal of Cognitive Engineering and Decision Making” Vol. 1 (4)

Nieuwenhuys A., Oudejans R.R. (2011), Training with anxiety: short-and long-term effects on police officers’ shooting behavior under pressure, „Cognitive processing” Vol. 12 (3)

Oudejans R.R.D. (2008), Reality-based practice under pressure improves handgun shooting performance of police officers, „Ergonomics” Vol. 51 (3)

Scott S.G., Bruce R.A. (1995), Decision-making style: The development and assessment of a new measure, „Educational and Psychological Measurement” Vol. 55 (5)

Statystyka – Policja, portal Policja.pl, Wybrane statystyki, Broń, http://statystyka.policja. pl/st/wybrane-statystyki/bron [1.08.2018]

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2017 r. poz. 2067, 2405, z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669

Walt S. (1987), The Origins of Alliances, Ithaca, Cornell University Press

Wytyczne nr 1 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej

Policji z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia zakresy, zasad i przebiegu szkolenia strzeleckiego oraz trybu i organizacji sprawdzianów strzeleckich w 2018 roku (2018)

Zarządzenie nr 10/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 kwietnia 1997 w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów (1997)

Zarządzenie nr 5/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2000 zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów (2000) 

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.