Edukacja dla bezpieczeństwa na polskich uniwersytetach

Leszek Fryderyk Korzeniowski,

Tomasz Wałek

Abstrakt

Formalnie nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa zostały zarejestrowane w Polsce w 2011 r. w nowo wyodrębnionym obszarze i nowo wyodrębnionej dziedzinie nauk społecznych, obok nauk o obronności, nauk o mediach, nauk o polityce, nauk o polityce publicznej, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii. Autorzy przeprowadzają krytyczną analizę i diagnozę stanu kształcenia dla bezpieczeństwa w Polsce w kontekście paradygmatów nauk o bezpieczeństwie i standardów Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: nauki o bezpieczeństwie, securitologia, nauki praktyczne, bezpieczeństwo, zagrożenia
References

CKdSSiT (2011), Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, M.P. nr 14 poz. 149

Korzeniowski L. (2004), Zarządzanie bezpieczeństwem. Program kształcenia w szkole wyższej – przedmioty specjalizacyjne, Kraków, EAS

Korzeniowski L. (2005a), Administrowanie bezpieczeństwem. Program kształcenia w szkole wyższej – przedmioty specjalizacyjne, Kraków, EAS

Korzeniowski L. (2005b), Bezpieczeństwo europejskie. Program kształcenia w szkole wyższej – przedmioty specjalizacyjne, Kraków, EAS

MEN (2008), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17

Michalska M., Zarębska J. (2017), Edukacja ekologiczna osób starszych w kontekście koncepcji lifelong learning, „General and Professional Education” No. 3

MNiSW (2006), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów, Dz.U. nr 121, poz. 838

MNiSW (2007a), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U. nr 164, poz. 1166 zm.

MNiSW (2007b), Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe, Załącznik nr 10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. nr 164, poz. 1166 zm.

MNiSW (2007c), Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Załącznik nr 11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. nr 164, poz. 1166 zm.

MNiSW (2007d), Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inżynieria bezpieczeństwa, Załącznik nr 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. nr 164, poz. 1166 zm.

MNiSW (2011a), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. nr 179, poz. 1065

MNiSW (2011b), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. nr 253, poz. 1520

Parlament Europejski i Rada (2005), Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz.U. UE L 255 z 30.09.2005, z późn. zm. POL-on (2013), System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym [2013-10-14], https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia

POL-on (2017), System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym [2017-04-05], https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. 2016 nr 0, poz. 65 

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 137, poz. 1304 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. nr 67, poz. 329 ze zm.

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.