Organization of the Shooting Training System in the Polish Police

Adam Kaczmarski

Abstrakt

The police is one of the public administration bodies that has a statutory task to provide citizens with security, also in an armed way. The article presents the organization and format of the current Polish police shooting training system. Based on the results of previous studies, it was pointed out that training courses and practice sessions carried out by the police officers are more important than their individual personality traits. Implementation trainings reflecting real situations would help to improve the level of police officers’ preparation for work.

Słowa kluczowe: shooting training, firearms, training system in the Police, Police
References

Aronson E. (1997), Człowiek istota – społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Bohdziewicz P. (2013), Szkolenie i doskonalenie zawodowe w policji: inwestycja w kapitał ludzki czy biurokratyczna uciążliwość? „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 288

Brown S.G., Daus C.S. (2015), The influence of police officers’ decision-making style and anger control on responses to work scenarios, “Journal of Applied Research in Memory and Cognition” Vol. 4 (3) 

Decyzja nr 713 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów (2005), https://www.infor.pl/akt-prawny/U27.2006.003.0000009,metryka,decyzja-nr-713-komendanta-glownego-policji-w-sprawieszkolenia-strzeleckiego-policjantow.html

Dworzecki J. (2011). Współczesne modele szkolenia policyjnego w RP jako element zapobiegania dysfunkcjom w pełnieniu służby. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron”, No. 6

Gambetti E., Fabbri M., Bensi L., Tonetti L. (2008), A contribution to the Italian validation

of the General Decision-making Style Inventory, „Personality and Individual Differences” Vol. 44 (4)

Gołdyka L., Markowska D., Stankiewicz J. (1999), Socjologia: pojęcia, teorie, problemy, Zielona

Góra, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej Harris K.R., Eccles D.W., Freeman C., Ward P. (2017), ‘Gun! Gun! Gun!’: An exploration of law enforcement officers’ decision-making and coping under stress during actual events, „Ergonomics” Vol. 60 (8)

Hofreiter L. (2013), Rozważania nad bezpieczeństwem, „Securitologia” Vol. 1 (17)

Klich J. (2016). Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego Policji na przykładzie komendy powiatowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” No. (1)

Martyniak-Mróz B. (2007), Szkolenia w Policji po nowemu, „Kwartalnik Policyjny” No. 2

Maslow A.H. (1943), A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” Vol. 50 (4)

Mitchell L., Flin R. (2007), Shooting decisions by police firearms officers, „Journal of Cognitive Engineering and Decision Making” Vol. 1 (4)

Nieuwenhuys A., Oudejans R.R. (2011), Training with anxiety: short-and long-term effects on police officers’ shooting behavior under pressure, „Cognitive processing” Vol. 12 (3)

Oudejans R.R.D. (2008), Reality-based practice under pressure improves handgun shooting performance of police officers, „Ergonomics” Vol. 51 (3)

Scott S.G., Bruce R.A. (1995), Decision-making style: The development and assessment of a new measure, „Educational and Psychological Measurement” Vol. 55 (5)

Statystyka – Policja, portal Policja.pl, Wybrane statystyki, Broń, http://statystyka.policja. pl/st/wybrane-statystyki/bron [1.08.2018]

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2017 r. poz. 2067, 2405, z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669

Walt S. (1987), The Origins of Alliances, Ithaca, Cornell University Press

Wytyczne nr 1 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej

Policji z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia zakresy, zasad i przebiegu szkolenia strzeleckiego oraz trybu i organizacji sprawdzianów strzeleckich w 2018 roku (2018)

Zarządzenie nr 10/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 kwietnia 1997 w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów (1997)

Zarządzenie nr 5/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2000 zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów (2000)

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.