Education for Security at Polish Universities

Leszek Fryderyk Korzeniowski,

Tomasz Wałek

Abstrakt

Formally, security science as a scientific discipline has been registered in Poland in 2011 in a newly separated area and a newly separated field of social sciences, next to defense sciences, media studies, political sciences, science on public policy, sciences on cognition and social communication, pedagogy, psychology, sociology. The authors in the article carry out a critical analysis and diagnosis of the state of education for security in Poland in the context of the paradigms of security sciences and European Union standards.

Słowa kluczowe: security science, safety studies, security, science, security practice, threats
References

CKdSSiT (2011), Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, M.P. nr 14 poz. 149

Korzeniowski L. (2004), Zarządzanie bezpieczeństwem. Program kształcenia w szkole wyższej – przedmioty specjalizacyjne, Kraków, EAS

Korzeniowski L. (2005a), Administrowanie bezpieczeństwem. Program kształcenia w szkole wyższej – przedmioty specjalizacyjne, Kraków, EAS

Korzeniowski L. (2005b), Bezpieczeństwo europejskie. Program kształcenia w szkole wyższej – przedmioty specjalizacyjne, Kraków, EAS

MEN (2008), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17

Michalska M., Zarębska J. (2017), Edukacja ekologiczna osób starszych w kontekście koncepcji lifelong learning, „General and Professional Education” No. 3

MNiSW (2006), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów, Dz.U. nr 121, poz. 838

MNiSW (2007a), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U. nr 164, poz. 1166 zm.

MNiSW (2007b), Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe, Załącznik nr 10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. nr 164, poz. 1166 zm.

MNiSW (2007c), Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Załącznik nr 11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. nr 164, poz. 1166 zm.

MNiSW (2007d), Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inżynieria bezpieczeństwa, Załącznik nr 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. nr 164, poz. 1166 zm.

MNiSW (2011a), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. nr 179, poz. 1065

MNiSW (2011b), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. nr 253, poz. 1520

Parlament Europejski i Rada (2005), Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz.U. UE L 255 z 30.09.2005, z późn. zm. POL-on (2013), System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym [2013-10-14], https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia

POL-on (2017), System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym [2017-04-05], https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. 2016 nr 0, poz. 65

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 137, poz. 1304

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. nr 67, poz. 329 ze zm.

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.