Physical Activity as a Factor Guaranteeing Social Security

Magdalena Kobylarz

Abstrakt

The aim of the article is to present and describe how to counteract threats to social security through sport. The theoretical method of analysis and criticism of the literature was used in the research work. The conducted research allowed to determine that mainly trainers and pedagogues play an important role in the prevention of risky behavior. The review of the literature allowed to conclude that the research work is based primarily on surveys and currently only a few researchers conduct research on combating social security threats through physical activity. In connection with the above, it is necessary to continue research in this direction, using such research methods as the individual case method.

Słowa kluczowe: social security, physical activity, sport, social pathologies
References

Bączek J.B. (2005), Sport jako naturalna forma rozładowania frustracji dzieci i młodzieży, [w:] Krzyżak-Szymańska E., Szymański A. (red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym, Mysłowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Bobrowski K. (2007), Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży, „Alkoholizm i nar-komania” nr 3

Brzeziński M. (2012), Bezpieczeństwo społeczne, jako rodzaj bezpieczeństwa. Ustalenia wprowadzające, (w:) Skrabacz A., Sulowski S. (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie. Uwarunkowania. Wyzwania, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa

Cudak H. (1999), Zaspokojenie potrzeb psychicznych w rodzinie a sieroctwo duchowe dzieci, „Rocznik Pedagogiki Rodziny” t. II

Dąbrowska A. (2001), Wychowanie fizyczne i sport w procesie resocjalizacji, [w:] Żukowska Z., Żukowski R. (red.), Zdrowie – ruch fair play, Warszawa, AWF, Klub Fair Play PKOL

Dobieszewski A. (2004), Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i społeczeństwo” nr 1

Dutkiewicz I., Dutkiewicz R. (2011), Rola sportu w zapobieganiu patologii wśród dzieci i młodzieży, [w:] Pufal-Struzik I. (red.), Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne, Wszechni-ca Świętokrzyska, Kielce

Feliksiak M. (2010), Postawy wobec alkoholu, Warszawa, Centrum Badań Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_116_10.PDF [22.06.2017]

Gierszewski J. (2013a), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, Difin

Gierszewski J. (2013b), Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa, Difin

Itrich-Drabarek J. (2012), Rola państwa w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego Polaków, [w:] Skrabacz A., Sulowski S. (red.) Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie. Uwarunkowania. Wyzwania, Kraków, Dom Wydawniczy Elipsa

Jarczyńska J. (2002), Czynniki środowiska rodzinnego zwiększające używanie alkoholu przez młodzież w świetle literatury, [w:] Matyjas B. (red.), Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Kielce, Wszechnica Świętokrzyska

Jedlewski S. (1962), Nieletni w zakładzie poprawczym, Warszawa, Wiedza Powszechna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki (2014), Program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, oprac. Klimczak J., Bublewicz B., Warszawa

Korzeniowski L.F. (2012), Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa, Difin

Kowal T. (2016), Profilaktyka narkomanii w środowisku szkolnym, [w:] Kozioł K., Matusiak R., Sigda K. (red.) Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Problemy wychowawcze, uzależnienia, Lublin–Tarnów, Regis

Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Warszawa, Difin

Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo narodowe” nr 18

Marczak J. (2006), Współczesne pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego, [w:] Marczak J., Jakubczak R., Flis J. (red.) Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa, Bellona

Ministerstwo Sportu (2015), Program rozwoju sportu do roku 2020, Warszawa, https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/inne-dokumenty-rzadowe/1570,Program-Rozwoju-Sportu-do-roku-2020.html [23.06.2017].

Ministerstwo Sportu (2007), Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Warszawa, http://www.fio.towarzystwoamicus.pl/do_pobrania/biblioteka/strategie/22strategia_%20rozwoju_sportu_w_polsce_do_roku_2015.pdf [23.06.2017]

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2007), Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku, Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA

Pejś E. (2016), Koncepcje wychowania zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży, [w:] Kozioł K., Matusiak R., Sigda K. (red.), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Problemy wychowawcze, uzależnienia, Lublin–Tarnów, Regis

Pierzchała K. (2009), Człowiek a patologie społeczne, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek

Pytka L (2005), Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Rogowska A. (2010), Zagrożenia uzależnieniami studentów aktywnych fizycznie, [w:] Zawadzka B. (red.), Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów, Kielce, Wszechnica Świętokrzyska

Skrabacz A. (2012a), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa

Skrabacz A. (2012b), Uwarunkowania tworzenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, [w:] Skrabacz A., Sulowski S. (red.) Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie. Uwarunkowania. Wyzwania, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa

Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/norma;2490846 [21.06.2017]

Stradowski M.A. (2013), Wychowanie do miłości i seksualności w kontekście zachowań patologicznych, „Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio”, t. 14, nr 2

Sztumski J. (2010), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice, Wydawnictwo Śląsk

Załęski M. (2011), Postawy wobec narkotyków, Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_089_11.PDF [22.06.2017]

Zięba R. (1999), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funk-cjonowanie, Warszawa, Scholar

Ziomka Z. (2008), Przyczyny zachowań przestępczych oraz zjawisk patologicznych w świetle teorii socjologicznych, Katowice, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.