Aktywność fizyczna jako czynnik gwarantujący bezpieczeństwo społeczne

Magdalena Kobylarz

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie oraz opisanie, w jaki sposób można przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego poprzez sport.  W pracy badawczej zastosowano teoretyczną metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowadzone badania pozwoliły określić, że w głównej mierze to trenerzy i pedagodzy pełnią istotną rolę przy zapobieganiu zachowań ryzykownych. Przegląd literatury pozwolił stwierdzić, że prace badawcze oparte są przede wszystkim na badaniach ankietowych i obecnie niewielu badaczy prowadzi badania dotyczące zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa społecznego poprzez aktywność fizyczną. W związku z powyższym konieczne jest dalsze prowadzenie badań w tym kierunku, z wykorzystaniem takich metod badawczych, jak metoda indywidualnych przypadków.
 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, aktywność fizyczna, sport, patologie społeczne
References

Bączek J.B. (2005), Sport jako naturalna forma rozładowania frustracji dzieci i młodzieży, [w:] Krzyżak-Szymańska E., Szymański A. (red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym, Mysłowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Bobrowski K. (2007), Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży, „Alkoholizm i nar-komania” nr 3

Brzeziński M. (2012), Bezpieczeństwo społeczne, jako rodzaj bezpieczeństwa. Ustalenia wprowadzające, (w:) Skrabacz A., Sulowski S. (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie. Uwarunkowania. Wyzwania, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa

Cudak H. (1999), Zaspokojenie potrzeb psychicznych w rodzinie a sieroctwo duchowe dzieci, „Rocznik Pedagogiki Rodziny” t. II

Dąbrowska A. (2001), Wychowanie fizyczne i sport w procesie resocjalizacji, [w:] Żukowska Z., Żukowski R. (red.), Zdrowie – ruch fair play, Warszawa, AWF, Klub Fair Play PKOL

Dobieszewski A. (2004), Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i społeczeństwo” nr 1

Dutkiewicz I., Dutkiewicz R. (2011), Rola sportu w zapobieganiu patologii wśród dzieci i młodzieży, [w:] Pufal-Struzik I. (red.), Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne, Wszechni-ca Świętokrzyska, Kielce

Feliksiak M. (2010), Postawy wobec alkoholu, Warszawa, Centrum Badań Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_116_10.PDF [22.06.2017]

Gierszewski J. (2013a), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, Difin

Gierszewski J. (2013b), Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa, Difin

Itrich-Drabarek J. (2012), Rola państwa w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego Polaków, [w:] Skrabacz A., Sulowski S. (red.) Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie. Uwarunkowania. Wyzwania, Kraków, Dom Wydawniczy Elipsa

Jarczyńska J. (2002), Czynniki środowiska rodzinnego zwiększające używanie alkoholu przez młodzież w świetle literatury, [w:] Matyjas B. (red.), Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Kielce, Wszechnica Świętokrzyska

Jedlewski S. (1962), Nieletni w zakładzie poprawczym, Warszawa, Wiedza Powszechna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki (2014), Program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, oprac. Klimczak J., Bublewicz B., Warszawa

Korzeniowski L. F. (2012), Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa, Difin

Kowal T. (2016), Profilaktyka narkomanii w środowisku szkolnym, [w:] Kozioł K., Matusiak R., Sigda K. (red.) Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Problemy wychowawcze, uzależnienia, Lublin–Tarnów, Regis

Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Warszawa, Difin

Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo narodowe” nr 18

Marczak J. (2006), Współczesne pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego, [w:] Marczak J., Jakubczak R., Flis J. (red.) Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa, Bellona

Ministerstwo Sportu (2015), Program rozwoju sportu do roku 2020, Warszawa, https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/inne-dokumenty-rzadowe/1570,Program-Rozwoju-Sportu-do-roku-2020.html [23.06.2017].

Ministerstwo Sportu (2007), Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Warszawa, http://www.fio.towarzystwoamicus.pl/do_pobrania/biblioteka/strategie/22strategia_%20rozwoju_sportu_w_polsce_do_roku_2015.pdf [23.06.2017]

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2007), Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku, Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA

Pejś E. (2016), Koncepcje wychowania zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży, [w:] Kozioł K., Matusiak R., Sigda K. (red.), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Problemy wychowawcze, uzależnienia, Lublin–Tarnów, Regis

Pierzchała K. (2009), Człowiek a patologie społeczne, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek

Pytka L (2005), Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Rogowska A. (2010), Zagrożenia uzależnieniami studentów aktywnych fizycznie, [w:] Zawadzka B. (red.), Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów, Kielce, Wszechnica Świętokrzyska

Skrabacz A. (2012a), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa

Skrabacz A. (2012b), Uwarunkowania tworzenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, [w:] Skrabacz A., Sulowski S. (red.) Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie. Uwarunkowania. Wyzwania, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa

Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/norma;2490846 [21.06.2017]

Stradowski M.A. (2013), Wychowanie do miłości i seksualności w kontekście zachowań patologicznych, „Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio”, t. 14, nr 2

Sztumski J. (2010), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice, Wydawnictwo Śląsk

Załęski M. (2011), Postawy wobec narkotyków, Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_089_11.PDF [22.06.2017]

Zięba R. (1999), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funk-cjonowanie, Warszawa, Scholar

Ziomka Z. (2008), Przyczyny zachowań przestępczych oraz zjawisk patologicznych w świetle teorii socjologicznych, Katowice, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.