Diagnozowanie działalności Policji z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych

Magdalena Dobrowolska-Opała

Abstrakt

Artykuł przedstawia możliwości wdrażania badań jakościowych do analiz aktywności podejmowanych przez polską Policję, szczególnie w aspekcie działań formacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Oprócz propozycji trzech sposobów postrzegania Policji w kategoriach przedmiotu badań oraz opisu specyfiki badań jakościowych, przedłożono Czytelnikowi propozycje włączenia metodologii jakościowej do analiz problematyki policyjnej. Artykuł zamyka krótki opis badania jakościowego zrealizowanego na potrzeby rozprawy doktorskiej dotyczącej roli Policji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa meczom piłki nożnej.

Słowa kluczowe: badanie jakościowe, Policja, wywiad, metodologia jakościowa
References

Aleksandrowicz T.R. (2014), Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, Difin

Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Gdynia, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM”

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Dobrowolska-Opała M. (2018), Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek

Gibbs G. (2012), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Mider D. (2017), Polacy wobec przemocy politycznej Studium typów postaw i ocen moralnych, Warszawa, Elipsa Dom Wydawniczy

Nicpoń M., Marzęcki R. (2010), Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych, [w:] Mikucka-Wójtowicz D. (red.), Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: problemy badawcze młodych politologów, Kraków, Wydawnictwo Libron

Pawłuszko T. (2013), Wstęp do metodologii badań politologicznych. Skrypt akademicki, Częstochowa, Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Tarka P. (2017), Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych, „Wiadomości Statystyczne” nr 3 (670)

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.