Dobro wspólne a zaufanie w organizacjach na rzecz bezpieczeństwa

Lilia Młodzik

Abstrakt

Współczesne organizacje będące obiektem badań nauk o bezpieczeństwie nie pozostają niezmienne w czasie. Są jednak kategorie stałe, takie jak dobro wspólne oraz zaufanie. W świecie bezpieczeństwa nie chodzi o to czy interesariusze są mniej lub bardziej skłonni do zaufania innym ludziom, ale o to czy członkowie organizacji opierają się na zaufaniu, tworząc relacje międzyludzkie, w prowadzonych przez siebie działaniach, budując kulturę bezpieczeństwa. Wówczas dobro wspólne staje się mniej narażone na efekt „tragedii wspólnej łąki”. Budowanie zaufania może zatem złagodzić ten efekt. Sprzyja temu stosowanie kooperatywnego stylu przywództwa, poprzez kształtowanie wartości, norm i wzorów kultywujących troskę o „dobro wspólne”. Rozwinięcie tego problemu stanowi przedmiot niniejszego tekstu.

Słowa kluczowe: dobro wspólne, dobro publiczne, zaufanie, kierowanie
References

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Barankiewicz, T. (2013), W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej, Lublin, Wyd. KUL

Bibb, S., Kourdi, J. (2004), Trust matters – for organisational and personal success, New York, Palgrave

Blake R., Mouton J. (1964), The Managerial Grid: The Key to Leadership Exellence, Houston, Gulf Publishing Company

Brown J.A.C. (1962), Społeczna psychologia przemysłu, Warszawa, KiW

Ciborowski L. (2010), Wstęp [w:] Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, (red.) Kieżun W., Ciborowski L., Wołejszo J. t. I, Warszawa, AON

Czajkowska M. (2014), Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu [w:] Metody zarządzania kulturą organizacyjną, (red.) Sułkowski Ł., Sikorski C., Warszawa, Difin

Czerniawski H. (1982), Kultura współdziałania pracowników umysłowych w przemyśle, Warszawa, Książka i Wiedza

Derdziuk Z., Obłucki A. (2008), Rządzić efektywnie. Pięć strumieni sprawowania władzy [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, (red.) Czaputowicz J., Warszawa, Difin

Filipek A. (2014), Rola i znaczenie kultury bezpieczeństwa w życiu człowieka, [w:] Współczesne bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa, (red.) Filipek A., Gałek B., Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

Frąckiewicz-Wronka A. (2015), Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych [w: ] Instrumentarium zarządzania publicznego, (red.) Kożuch B., Sułkowski Ł., Warszawa, Difin

Gadomska-Lila K. (2017), Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Difin

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Warszawa, Difin

Hardin G. (1968), The Tragedy of the Commons, „Science”, No. 162

Hersey, P., Blanchard, K.H. (1982), Management of organizational, behaviour, New York, Prentice Hall

Jung C.G. (1997), Typy osobowości, Warszawa, PWN

Kieżun W. (2005), O sprawną administrację publiczną, „Ius et Lex” nr 1(III)

Kotarbiński T. (1999), Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część I, Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum

Kożuch B. (2011), Nauka o organizacji, Warszawa, CeDeWu

Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2013), Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego”, nr 68

Kulesza M., Niziołek M. (2010), Etyka służby publicznej, Warszawa, Wolters Kluwer

Likert R. (1976), New Patterns of Management, London, McGrow-Hill Books Company

Milewski R. (2006), Podstawy ekonomii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Młodzik L. (2018a), Kultura współdziałania służby ochrony bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Młodzik L. (2018b), Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, „Marketing i Zarządzanie” nr 1 (51) [w druku]

Oleksyn T. (2016), Natura wartości i katalog wartości w zarządzaniu [w:] Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań, (red.) Herman A., Oleksyn T., Stańczyk I. Warszawa, Difin

Penc J. (2011), Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, Szczytno, Wyższa Szkoła Policji

Reddin W.J. (1970), Effective Management by Objectives, New York, McGraw-Hill Book Company

Ricci K. (2006), Management by trust, Canada, Citation Books

Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Warszawa, Difin.

Schindler, P.L., Thomas C.C. (1993), The Structure of interpersonal trust in the workplace, „Psychological Reports” Vol. 72, Iss. 2

Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2010), Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, „Samorząd terytorialny” nr 7-8

Šmid W. (2003), Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów, Sosnowiec, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa, PWE

Szaban J.M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Warszawa, Difin

Sztompka P. (2005), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak

Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków, Znak

Władek Z. (2016), Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Warszawa, Difin

Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań (2016), (red.) Herman A., Oleksyn T., Stańczyk I., Warszawa, Difin

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.