Formy patologii społecznej w nowych ruchach religijnych

Paweł Szuppe

Abstrakt

Artykuł przedstawia formy patologii społecznej, jakie mogą występować w destrukcyjnych grupach kultowych, należących do kategorii nowych ruchów religijnych – złożonego i wielopłaszczyznowego fenomenu kulturowego. Omawia problematykę masowych samobójstw w kontekście historycznym oraz zjawisko terroryzmu religijnego. Kwestie te stanowią wyzwanie dla poszczególnych państw do podejmowania odpowiednich kroków (regulacje prawne, monitoring, wymiana informacji na szczeblu międzynarodowym), służących zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.

Słowa kluczowe: nowe ruchy religijne, patologia społeczna, samobójstwa, terroryzm religijny
References

Abgrall J.-M. (2005), Sekty. Manipulacja psychologiczna, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Albański L. (2010), Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra, Kolegium Karkonoskie

Bukowska-Pastwa A. (2011), Patologie związane z działalnością sekt religijnych, (w:) Patologie życia codziennego, (red. nauk.) Koralewicz J., Warszawa, Collegium Civitas

Gaberle A. (1993), Patologia społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Hanausek T. (1980), W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki”, nr 143

Kojder A. (1976), Badania nad patologią społeczną w Polsce, (w:) Podgórecki A. (red.): Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Kruszewska A. (2009), Terroryzm w sektach (m.in. Aum Shinrikyo – Najwyższa Prawda), (w:) Sekty. Społeczne i prawno -polityczne aspekty zjawiska. Zbiór studiów, (red.) Kamiński I., Płodowski M., Olsztyn, Abigail

Libiszowska-Żółtkowska M. (2001), Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Libiszowska-Żółtkowska M. (1998), Sekta destrukcyjna, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3-4

Malec J. (1986), Patologia społeczna jako zjawisko. (Projekt definicji), „Państwo i Prawo”, z. 4

Maruchin J. (2002), Sekty destrukcyjne – perspektywa socjologiczna, (w:) Narecka E., Ziarek E. (red.), Psychomanipulacja a młodzież. Zjawisko – zagrożenie – pomoc, Lublin, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 3

Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych (2000), Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15136

Migała P. (2011), Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Józefów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Mikołejko A. (1996), Współczesne sekty apokaliptyczne, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2

Mikrut G., Wiktor K. (2004), Sekty za zamkniętymi drzwiami, Kraków, Wydawnictwo Literackie

Podgórecki A. (1969), Patologia życia społecznego, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Posacki A. (1997), Sekty, nowe ruchy religijne, psychokulty – geneza, definicja, typologia, (w:) Sekty, sekty..., (red.) Renkielska M., Kielce, Jedność

Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Rakovský B. (2004), Kulty apokaliptyczne, (w:) Terroryzm w sektach, (red.) Fels G., Ruda Śląska-Tychy, Maternus Media

Romańczuk-Grącka M. (2008), Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Stankowska N. (2004), Sekty jako zjawisko z kręgu patologii społecznej, „Auxilium Sociale”, nr 1

Szostak M. (2001a), Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno-kryminalistyczne, Kraków, Zakamycze

Szostak M. (2001b), Terroryzm religijny – jedno z największych zagrożeń przełomu wieków (problem sekt destrukcyjnych), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji”, nr 47

Szuppe P. (2007), Sekty. Realne zagrożenie, Warszawa, Grapio

Śledziński W. (1997), Lekarz psychiatra wobec zagadnień związanych z oddziaływaniem sekt, (w:) Sekty, sekty..., (red.) Renkielska M., Kielce, Jedność

Widła B. (1996), Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej, Warszawa, Medium

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.