Concept, Origin and Classification of Terrorist Phenomena

Tomasz Wałek

Abstrakt

The content of the article introduces the problem of the threat of terrorism that has long been accompanying countries around the world. The issues of the nature and forms of terrorism, their origins and an attempt to classify the concept of terrorism were discussed. The author aims to draw attention to the continuous evolution of modern terrorism and indicates to the reader the ruthlessness of this issue for the lives of people in the world, the threat of terrorism and the need to make society aware to counter this threat.

Słowa kluczowe: Security, Terrorism, Terrorist Act, Genesis, History
References

Aleksandrowicz T. (2008), Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Bartnicki A. (2008), Konflikty współczesności, [w:] Konflikty współczesnego świata, (red.)

Bartnicki A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Bolechów B. (2003), Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Borkowski R. (2001), Terroryzm, [w:] Konflikty współczesnego świata, (red.) Borkowski R., Wydawnictwo AGH, Kraków

Capana E. (2007), Terroryzm i zamachy samobójcze: muzułmański punkt widzenia, Dialog, Warszawa

Dziekan M. (2008), Dzieje kultury arabskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Flemming M. (1996), Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1

Grosset R. (2009), Istota terroryzmu, [w:] Zabić tysiące, przestraszyć miliony. Zagrożenia terrorystyczne i szanse na skuteczną obronę, (red.) Grosset R., Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa

Hanausek T. (1980), W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki” nr 143

Hoffman B. (1999), Oblicza terroryzmu, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warzawa

Horgan J. (2008), Psychologia terroryzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Indecki K. (2005), W sprawie definicji normatywnej terroryzmu, [w:] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym, Wyd. Zakamycze, Kraków

Jaroszyński K. (2003), Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, „Zeszyty Naukowe AON” nr 1

Jaskiernia A. (2002), Uwarunkowania skuteczności zwalczania terroryzmu w świetle prac Rady Europy, „Biuletyn Informacji Rady Europy” nr 1

Kowalczyk K., Wróblewski W. (2006), Oblicza współczesnego terroryzmu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Krawczyk A. (2008), Wokół definicji terroryzmu, Histmag.org, https://histmag.org/Wokoldefinicji- terroryzmu-2399

Liedel K. (2003), Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo Jurysta, Warszawa

Madej M. (2001), Międzynarodowy terroryzm polityczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa

Pawłowski A. (1980), Terroryzm polityczny w Europie w XIX i XX wieku, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra

Pawłowski A. (1991), Typologia terroryzmu politycznego, [w:] Terroryzm polityczny, (red.) Muszyński J., PWN, Warszawa

Pawłowski J. (2001), Terroryzm schyłku XX wieku, Biblioteczka „Wojska i Wychowania” Słownik języka polskiego (1979), PWN, Warszawa

Szafrański J. (2004), Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno

Szafrański J. (2007), Zjawisko współczesnego terroryzmu, w: Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, (red.) Szafrański J., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno

Tomasiewicz J. (2000), Terroryzm na tle przemocy politycznej. Zarys encyklopedyczny, Apis, Katowice

Witkowski P. (2000), Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych, [w:] Ochrona osób i mienia. Vademecum, (red.) Kowalski D., Wydawnictwo Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’Chikara, Lublin

Zasieczna B. (2004), Encyklopedia terroryzmu, Wydawnictwo Bellona, Warszawa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (2018), Dz.U. 2018, poz. 723 z późn. zm.

Ustawa – Kodeks karny (1997), Dz.U. 1997 nr 46, poz. 276 z późn. zm.

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.