Wykorzystanie emerytowanych funkcjonariuszy w szkolnictwie policyjnym

Krzysztof Horosiewicz

Abstrakt

W roku 2015 kierownictwo Policji uznało, że system szkolenia w obecnym kształcie nie jest w stanie zaspokoić olbrzymich potrzeb szkoleniowych. Jest także nieadekwatny do współczesnych potrzeb i wyzwań oraz wymaga kompleksowych zmian w obszarze kształtowania kompetencji zawodowych. Perspektywa nieuchronnego odchodzenia ze służby doświadczonych dydaktyków-nauczycieli policyjnych pogłębi ten problem. Jednocześnie wielu byłych funkcjonariuszy Policji – choć zapewne chciałoby – nie ma możliwości pracy na rzecz państwa, pomimo że od lat mówi się o potrzebie zmian i braku rozwiązań systemowych w tej kwestii. Wykorzystanie emerytowanych funkcjonariuszy w szkolnictwie policyjnym wymaga stworzenia rozwiązań umożliwiających ich zatrudnianie jako nauczycieli policyjnych i nauczycieli akademickich. W artykule przedstawiono zarys koncepcji proponowanych rozwiązań, ich skutki i przewidywane zagrożenia.

Słowa kluczowe: szkolnictwo policyjne, budżet Policji, nauczyciele policyjni, kompetencje zawodowe, emerytowani funkcjonariusze, wykorzystanie wiedzy i doświadczenia
References

Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Dom Wydawniczy ABC

Biedziak P. (2005), Debata o szkolnictwie, „Policja 997” nr 2

Bohdziewicz P. (2013), Szkolenie i doskonalenie zawodowe w Policji: inwestycja w kapitał ludzki czy biurokratyczna uciążliwość?, „Acta Uniwersitatis Lodziensis. Folia oeconimica” nr 288, http://hdl.handle.net/11089/10351

Chojecki P. (2006), Koniec fikcji. Rozmowa Pawła Chojeckiego z podinsp. Krzysztofem Łaszkiewiczem, dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia KGP, „Policja 997” nr 10

Czuchnowski W. (2017), Ostatni milicjanci odejdą w tym tygodniu ze służby w policji?, Wyborcza. pl 22 lutego, http://wyborcza.pl/7,75398,21403322,ostatni-milicjanci-odejdaw-tym-tygodniu-ze-sluzby-w-policji.html

Decyzja nr 130 komendanta głównego Policji zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (2017), Dz.Urz. KGP, poz. 37.

Decyzja nr 79 komendanta głównego Policji w sprawie wprowadzenia pilotażowych programów szkolenia podstawowego policjantów (2002), Dz.Urz. KGP, nr 6, poz. 32

Derebecka K., (2013), Burza w policji: chcieli szkoleń, obcięli im nagrody, tvn24.pl, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/burza-w-policji-chcieli-szkolen-obcieli-im-nagrody,371252.html

Dworzecki J. (2011), Współczesne modele szkolenia policyjnego w RP jako element zapobiegania dysfunkcjom w pełnieniu służby, „Zeszyt Naukowy Apeiron” nr 6

Działoszyński M. (2014), O testach i szkoleniu, „Policja 997” nr 3

Fałdowski M., Nepelski M. (2017), System szkolnictwa policyjnego – zarys problemu, „Przegląd policyjny” nr 3 (127

Griffin R.W. (2015), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, PWN

Horosiewicz K. (2016), O efektywności współpracy prowadzonej z Osobowymi Źródłami Informacji, „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” nr 4

Komenda Gówna Policji (2007), Strategia szkolnictwa policyjnego na lata 2007-2009, https://slidex.tips/download/strategia-szkolnictwa-policyjnego-na-lata, kwiecień

Komenda Gówna Policji (2008), Strategia szkolnictwa policyjnego na lata 2007-2009, Wersja druga, opracowana w październiku 2008 r. przez zastępcę dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, mł. insp. Jacka Gila, http://www.policja.pl/ftp/pliki/strategia_szkolnictwa_policyjnego_na_lata_2007-2009-wersja_druga-12_12_2008r.pdf

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2009), Słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Maciejczak P. (2007), Rewolucji nie będzie, rozmowa Piotra Maciejczaka z młodszym inspektorem Jackiem Gilem, zastępcą dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, „Kwartalnik Policyjny” nr 1

Matusiak T. (2003), Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tadeusza Matusiaka – z upoważnienia ministra – z dnia 7 lipca 2003 r. na interpelację nr 3950 w sprawie likwidacji ośrodków szkolenia Policji, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/4E5898FE

Misiuk A. (2016), Dylematy polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Fikcja czy rzeczywistość?, „Studia z Polityki Publicznej” nr 1(9), http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Documents/numer2019)%202016/058_03_Misiuk.pdf

MSWiA (2003), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji, Dz.U. nr 133, poz. 1242

MSWiA (2007a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz do-skonalenia zawodowego w Policji, Dz.U. nr 126, poz. 857 ze zm. MSWiA (2007b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe, Dz.U. nr 123, poz. 857 ze zm.

MSWiA (2013), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, Dz.U. 5 czerwca 2013 r., poz. 644

MSWiA (2016a), Wystąpienie pokontrolne Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków

MSWiA (2016), nr DKSiW-K-I-093-8/2016 z dnia 18 marca 2016 r. z „kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 2015 rok, na temat: Realizacja wybranych kursów specjalistycznych w Policji, przeprowadzonej w terminie od 30 września 2015 r. do 23 grudnia 2015 r. (z przerwą w okresie 17-30 listopad 2015 r.) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno”, DKSiW-K-I-093-14/2015; DKSiW-KI093-8/2016, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=wystapienie+pokontrolne+DKSiW-K-093-8%2F2016

MSWiA (2016b), Informacji na temat szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji z dnia 13 września, http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/6E21D E716C662D22C1258035004C3039/%24File/0100208.pdf

NIK (2006), Informacja o wynikach kontroli i organizacji i realizacji procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji, nr kontroli P/05/080, http://biuletyn.wp.mil.pl/pliki/ File/px_2006005inf_zal1_4.pdf

NIK (2013a), Informacja o systemie naboru do Policji i służb specjalnych, nr kontroli P/12/093, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/nik-o-systemie-naboru-dopolicji- i-sluzb-specjalnych.html

NIK (2013b), Informacja o wynikach kontroli pt. Funkcjonowanie szkół i ośrodków szkoleniowych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, nr kontroli P/12/185, https://bip.nik.gov.pl/kontrole/P/12/185/LKA/

NSZZ Policjantów (2013), Pismo siedmiu zarządów wojewódzkich NSZZ Policjantów do Komendanta Głównego Policji, https://n-1-27.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/webcon-tent/m/p1/f/674bfc5f6b72706fb769f5e93667bd23/064d2f0a-3ca2-11e3-b9e2-0025b511226e.pdf

Pachociński R. (1994), Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych

Paluch W. (2013), Odsyłanie do „przepisów odrębnych” i przepisów określonych przedmiotowo, http://www1.rcl.gov.pl/sites/zalaczniki/artykul_20.pdf

Pomykało W. (1997), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa, Fundacja Innowacyjna

Popek S, Winiarz A. (2009), Nauczyciel, zawód, powołanie, pasja, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Pytlakowski P. (2014), Spiski specjalne, „Polityka” nr 42 (2980)

Rau Z. (2007), Problematyka prowadzenia pracy operacyjnej a bezpieczeństwo prawne policjanta i prokuratora, „Prokurator” nr 1(29)

Rudziński L. (2016), Czystki w policji. Pracę ma stracić kilkuset byłych pracowników Milicji Obywatelskiej, „Kurier Poranny” 12 października, http://www.poranny.pl/polska-iswiat/a/czystki-w-policji-prace-ma-stracic-kilkuset-bylych-pracownikow-milicjiobywatelskiej, 10727158/

Sejm RP (2011), Sprawozdanie Komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem

Krzysztofa Olewnika, Druk nr 4205, http://www.marekbiernacki.pl/wp-content/ uploads/2011/06/4205.pdf

Stachańczyk P. (2013), Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka z dnia 6.11.2013 r. na interpelację nr 21556 dotyczącą niewystarczającej w stosunku do potrzeb wysokości środków finansowych przeznaczonych na szkolenia funkcjonariuszy, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=68959791

Strona http://www.info.policja.pl/, zakładka Organizacja, http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/pozostale-lata

Suchodolska M. (2013), Psy trzeba szkolić, inaczej będą groźne, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/740118,policja-szkolenia-dla-policjantow-tokoniecznosc.html

Suchodolski A. (2010), Rozwój i zarządzanie karierą pracowników (w:) Zarządzanie kadra-mi, (red.) Listwan T., wyd. 2, Warszawa, C.H. Beck

Śmiełowski Sł. (2015), Statystyka zmorą Policji. Rozmowę przeprowadził Jan Bodakowski, wMeritum.pl, http://wmeritum.pl/statystyka-zmora-policji/100249

Ustawa o Policji (1990), Dz.U. 1990, nr 30 poz. 179 ze zm.

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (1994), Dz.U. 1994 r. Nr 53 poz. 214

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (2006), Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1122

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (2012), Dz.U. z 2012 r., poz. 664

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (2005), Dz.U. nr 164, poz. 1365

Wiewiór T, Grochowska H. (2015), Szkolnictwo policyjne. Podsumowanie i perspektywy. Z insp. dr. Tomaszem Szankinem Zastępcą Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji rozmawiają podinsp. Tomasz Wiewiór i podinsp. Hanna Grochowska, „Kwartalnik policyjny” nr 4, http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2015/nr-42015/2918,Szkolnictwo-olicyjne-Podsumowanie-i-perspektywy.html

WSPol. (2012a), Statut Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – załącznik do uchwały nr 86/II/2012 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 31 stycznia

WSPol. (2012b), Załącznik do zarządzenia nr 65/2012 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z 29 czerwca 2012 r. w sprawie wspierania realizacji procesy dydaktycznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przez wykładowców stowarzyszonych, l.dz. A-1202/12

WSPol. (2013), Pismo Komendanta-Rektora WSPol. w Szczytnie określające zasady prowadzenia ewaluacji szkolenia i doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie w jednostkach szkoleniowych Policji, l.dz. SiDZ-678/13

Załącznik do decyzji nr 218 komendanta głównego Policji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji specjalistycznego w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji (2009), Dz.Urz. KGP nr 8, poz. 37

Zarządzenie nr 10 komendanta głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (2001), Dz.Urz. KGP nr 5, poz. 56

Zarządzenie nr 1029 komendanta głównego Policji w sprawie utworzenia ośrodka szkolenia Policji (2004), Dz.Urz. KGP nr 19, poz. 117

Zarządzenie nr 2 komendanta głównego Policji w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (2006), Dz.Urz. KGP nr 2 poz. 8

Zarządzenie nr 20 komendanta głównego Policji w sprawie utworzenia ośrodków szkolenia Policji (2010), Dz.Urz. KGP nr 11, poz. 122

Zarządzenie nr 23 komendanta głównego Policji w sprawie likwidacji ośrodków szkolenia Policji (2003), Dz.Urz. KGP nr 6, poz. 21

Zarządzenie nr 326 komendanta głównego Policji w sprawie utworzenia ośrodków szkolenia Policji (2005), Dz.Urz. KGP nr 9, poz. 48

Zawadka G. (2016), Z policji będą musieli odejść byli milicjanci?, „Rzeczpospolita” 16 października, http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/310169940-Z-policji-beda-musieli-odejsc-byli-milicjanci.html

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.