Dilemmas of Modern International Law – Between Legal Inhumane Non-Intervention and Illegal Humanitarian

Tomasz Aleksandrowicz

Abstrakt

Over the past decades, threats have arisen in the international security environment related to the functioning of weak and countries unable to fulfill their functions in ensuring security and basic human rights for their citizens, referred to in the doctrine as failed/failing states. The international community has responded with humanitarian intervention that is part of the concept of responsibility for protection (Responsibility to Protect). This article is devoted to the issue of placing this concept in positive international law (remarks de lege lata) and the resulting applications (de lege ferenda comments).

Słowa kluczowe: responsibility for protection, humanitarian intervention, use of force
References

Aleksandrowicz T. (2011), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne, [w:] Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, (red. nauk.) Liedel K., Warszawa, Difin

Aleksandrowicz T. (2018a), Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, Difin

Aleksandrowicz T. (2018b), Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa, Difin

Balcerowicz B. (2010), Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Czapliński W., Wyrozumska A. (2004), Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa, CH Beck

European Union (2017), EU Missions and Operations As part of the EU’s Common Security and Defence Policy (CSDP), https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csdp_missions_ and_operations_factsheet.pdf [2.03.2018]

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (2017), Wspólna wizja, wspólne działanie. Silniejsza Europa: globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-pl

Gaddis J.L. (2007), Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa, Książka i Wiedza

ICISS (2001), The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, IDRC, Ottawa, https://www.idrc.ca/en/book/responsibilityprotect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty

Kaplan R.D. (2012), With the Focus on Syria, Mexico Burns, March 28, http://www.stratfor.com/analysis/focus-syria-mexico-burns-robert-d-kaplan?utm_source=freelistf&utm_medium=email&utm_campaign=20120328&utm_term=kaplan&utm_content=readmore&elq=a5584048431f433c8422ea90c75183f7 [28.03.2012]

Karta Narodów Zjednoczonych (1947), Dz.U. 1947, nr 23, poz. 90

Kranz J. (2009), Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, [w:] Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, (red. nauk.) Kranz J., Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Leage of Nations (1933), Montevideo Convention on the Rights and Duties of States Signed at Montevideo, 26 December 1933, Leage of Nations Treaty Series Vol. 165 (p. 19) No. 3802

Mężykowska A. (2008), Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa

Permanent Court of International Justice (1923), Opinia doradcza Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 7 lutego 1923 r., Series B, No. 4

United Nations (2005), 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalco mpact/A_RES_60_1.pdf

Weart S.R. (2001), Bez wojny. Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą, Warszawa, Świat Książki

Zajadło J. (2005), Dylematy interwencji humanitarnej, Gdańsk, Arche s.c.

Zgromadzenie Ogólne ONZ (1970), Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, UN Doc. A/Res/2625(XXV), 24 października

Zięba R. (2010), Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Aspekty metodologiczne, [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, (red. nauk.) Symonides J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.