Use of Retired Officers in Police Education

Krzysztof Horosiewicz

Abstrakt

In 2015, the police management decided that the current training system is not able to meet the enormous training needs. The prospect of the inevitable departure from the service of experienced teaching teachers – police teachers will aggravate this problem. At the same time, many former police officers – although they probably would like to – do not have the opportunity to work for the state, despite the fact that the need for changes and the lack of systemic solutions in this matter has been spoken about for years. The use of retired officers in police education requires the creation of solutions enabling them to be employed as police and academic teachers. The article outlines the concept of proposed solutions, their effects and anticipated threats.

Słowa kluczowe: police education, police budget, police teachers, professional competence, retired officers, use of knowledge and experience
References

Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Dom Wydawniczy ABC

Biedziak P. (2005), Debata o szkolnictwie, „Policja 997” nr 2

Bohdziewicz P. (2013), Szkolenie i doskonalenie zawodowe w Policji: inwestycja w kapitał ludzki czy biurokratyczna uciążliwość?, „Acta Uniwersitatis Lodziensis. Folia oeconimica” nr 288, http://hdl.handle.net/11089/10351

Chojecki P. (2006), Koniec fikcji. Rozmowa Pawła Chojeckiego z podinsp. Krzysztofem Łaszkiewiczem, dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia KGP, „Policja 997” nr 10

Czuchnowski W. (2017), Ostatni milicjanci odejdą w tym tygodniu ze służby w policji?, Wyborcza. pl 22 lutego, http://wyborcza.pl/7,75398,21403322,ostatni-milicjanci-odejdaw-tym-tygodniu-ze-sluzby-w-policji.html

Decyzja nr 130 komendanta głównego Policji zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (2017), Dz.Urz. KGP, poz. 37.

Decyzja nr 79 komendanta głównego Policji w sprawie wprowadzenia pilotażowych programów szkolenia podstawowego policjantów (2002), Dz.Urz. KGP, nr 6, poz. 32

Derebecka K., (2013), Burza w policji: chcieli szkoleń, obcięli im nagrody, tvn24.pl, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/burza-w-policji-chcieli-szkolen-obcieli-im-nagrody,371252.html

Dworzecki J. (2011), Współczesne modele szkolenia policyjnego w RP jako element zapobiegania dysfunkcjom w pełnieniu służby, „Zeszyt Naukowy Apeiron” nr 6

Działoszyński M. (2014), O testach i szkoleniu, „Policja 997” nr 3

Fałdowski M., Nepelski M. (2017), System szkolnictwa policyjnego – zarys problemu, „Przegląd policyjny” nr 3 (127

Griffin R.W. (2015), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, PWN

Horosiewicz K. (2016), O efektywności współpracy prowadzonej z Osobowymi Źródłami Informacji, „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” nr 4

Komenda Gówna Policji (2007), Strategia szkolnictwa policyjnego na lata 2007-2009, https://slidex.tips/download/strategia-szkolnictwa-policyjnego-na-lata, kwiecień

Komenda Gówna Policji (2008), Strategia szkolnictwa policyjnego na lata 2007-2009, Wersja druga, opracowana w październiku 2008 r. przez zastępcę dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, mł. insp. Jacka Gila, http://www.policja.pl/ftp/pliki/strategia_szkolnictwa_policyjnego_na_lata_2007-2009-wersja_druga-12_12_2008r.pdf

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2009), Słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Maciejczak P. (2007), Rewolucji nie będzie, rozmowa Piotra Maciejczaka z młodszym inspektorem Jackiem Gilem, zastępcą dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, „Kwartalnik Policyjny” nr 1

Matusiak T. (2003), Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tadeusza Matusiaka – z upoważnienia ministra – z dnia 7 lipca 2003 r. na interpelację nr 3950 w sprawie likwidacji ośrodków szkolenia Policji, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/4E5898FE

Misiuk A. (2016), Dylematy polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Fikcja czy rzeczywistość?, „Studia z Polityki Publicznej” nr 1(9), http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Documents/numer2019)%202016/058_03_Misiuk.pdf

MSWiA (2003), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji, Dz.U. nr 133, poz. 1242

MSWiA (2007a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz do-skonalenia zawodowego w Policji, Dz.U. nr 126, poz. 857 ze zm. MSWiA (2007b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe, Dz.U. nr 123, poz. 857 ze zm.

MSWiA (2013), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, Dz.U. 5 czerwca 2013 r., poz. 644

MSWiA (2016a), Wystąpienie pokontrolne Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków

MSWiA (2016), nr DKSiW-K-I-093-8/2016 z dnia 18 marca 2016 r. z „kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 2015 rok, na temat: Realizacja wybranych kursów specjalistycznych w Policji, przeprowadzonej w terminie od 30 września 2015 r. do 23 grudnia 2015 r. (z przerwą w okresie 17-30 listopad 2015 r.) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno”, DKSiW-K-I-093-14/2015; DKSiW-KI093-8/2016, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=wystapienie+pokontrolne+DKSiW-K-093-8%2F2016

MSWiA (2016b), Informacji na temat szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji z dnia 13 września, http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/6E21D E716C662D22C1258035004C3039/%24File/0100208.pdf

NIK (2006), Informacja o wynikach kontroli i organizacji i realizacji procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji, nr kontroli P/05/080, http://biuletyn.wp.mil.pl/pliki/ File/px_2006005inf_zal1_4.pdf

NIK (2013a), Informacja o systemie naboru do Policji i służb specjalnych, nr kontroli P/12/093, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/nik-o-systemie-naboru-dopolicji- i-sluzb-specjalnych.html

NIK (2013b), Informacja o wynikach kontroli pt. Funkcjonowanie szkół i ośrodków szkoleniowych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, nr kontroli P/12/185, https://bip.nik.gov.pl/kontrole/P/12/185/LKA/

NSZZ Policjantów (2013), Pismo siedmiu zarządów wojewódzkich NSZZ Policjantów do Komendanta Głównego Policji, https://n-1-27.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/webcon-tent/m/p1/f/674bfc5f6b72706fb769f5e93667bd23/064d2f0a-3ca2-11e3-b9e2-0025b511226e.pdf

Pachociński R. (1994), Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych

Paluch W. (2013), Odsyłanie do „przepisów odrębnych” i przepisów określonych przedmiotowo, http://www1.rcl.gov.pl/sites/zalaczniki/artykul_20.pdf

Pomykało W. (1997), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa, Fundacja Innowacyjna

Popek S, Winiarz A. (2009), Nauczyciel, zawód, powołanie, pasja, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Pytlakowski P. (2014), Spiski specjalne, „Polityka” nr 42 (2980)

Rau Z. (2007), Problematyka prowadzenia pracy operacyjnej a bezpieczeństwo prawne policjanta i prokuratora, „Prokurator” nr 1(29)

Rudziński L. (2016), Czystki w policji. Pracę ma stracić kilkuset byłych pracowników Milicji Obywatelskiej, „Kurier Poranny” 12 października, http://www.poranny.pl/polska-iswiat/a/czystki-w-policji-prace-ma-stracic-kilkuset-bylych-pracownikow-milicjiobywatelskiej, 10727158/

Sejm RP (2011), Sprawozdanie Komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem

Krzysztofa Olewnika, Druk nr 4205, http://www.marekbiernacki.pl/wp-content/ uploads/2011/06/4205.pdf

Stachańczyk P. (2013), Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka z dnia 6.11.2013 r. na interpelację nr 21556 dotyczącą niewystarczającej w stosunku do potrzeb wysokości środków finansowych przeznaczonych na szkolenia funkcjonariuszy, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=68959791

Strona http://www.info.policja.pl/, zakładka Organizacja, http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/pozostale-lata

Suchodolska M. (2013), Psy trzeba szkolić, inaczej będą groźne, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/740118,policja-szkolenia-dla-policjantow-tokoniecznosc.html

Suchodolski A. (2010), Rozwój i zarządzanie karierą pracowników (w:) Zarządzanie kadra-mi, (red.) Listwan T., wyd. 2, Warszawa, C.H. Beck

Śmiełowski Sł. (2015), Statystyka zmorą Policji. Rozmowę przeprowadził Jan Bodakowski, wMeritum.pl, http://wmeritum.pl/statystyka-zmora-policji/100249

Ustawa o Policji (1990), Dz.U. 1990, nr 30 poz. 179 ze zm.

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (1994), Dz.U. 1994 r. Nr 53 poz. 214

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (2006), Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1122

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (2012), Dz.U. z 2012 r., poz. 664

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (2005), Dz.U. nr 164, poz. 1365

Wiewiór T, Grochowska H. (2015), Szkolnictwo policyjne. Podsumowanie i perspektywy. Z insp. dr. Tomaszem Szankinem Zastępcą Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji rozmawiają podinsp. Tomasz Wiewiór i podinsp. Hanna Grochowska, „Kwartalnik policyjny” nr 4, http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2015/nr-42015/2918,Szkolnictwo-olicyjne-Podsumowanie-i-perspektywy.html

WSPol. (2012a), Statut Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – załącznik do uchwały nr 86/II/2012 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 31 stycznia

WSPol. (2012b), Załącznik do zarządzenia nr 65/2012 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z 29 czerwca 2012 r. w sprawie wspierania realizacji procesy dydaktycznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przez wykładowców stowarzyszonych, l.dz. A-1202/12

WSPol. (2013), Pismo Komendanta-Rektora WSPol. w Szczytnie określające zasady prowadzenia ewaluacji szkolenia i doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie w jednostkach szkoleniowych Policji, l.dz. SiDZ-678/13

Załącznik do decyzji nr 218 komendanta głównego Policji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji specjalistycznego w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji (2009), Dz.Urz. KGP nr 8, poz. 37

Zarządzenie nr 10 komendanta głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (2001), Dz.Urz. KGP nr 5, poz. 56

Zarządzenie nr 1029 komendanta głównego Policji w sprawie utworzenia ośrodka szkolenia Policji (2004), Dz.Urz. KGP nr 19, poz. 117

Zarządzenie nr 2 komendanta głównego Policji w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (2006), Dz.Urz. KGP nr 2 poz. 8

Zarządzenie nr 20 komendanta głównego Policji w sprawie utworzenia ośrodków szkolenia Policji (2010), Dz.Urz. KGP nr 11, poz. 122

Zarządzenie nr 23 komendanta głównego Policji w sprawie likwidacji ośrodków szkolenia Policji (2003), Dz.Urz. KGP nr 6, poz. 21

Zarządzenie nr 326 komendanta głównego Policji w sprawie utworzenia ośrodków szkolenia Policji (2005), Dz.Urz. KGP nr 9, poz. 48

Zawadka G. (2016), Z policji będą musieli odejść byli milicjanci?, „Rzeczpospolita” 16 października, http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/310169940-Z-policji-beda-musieli-odejsc-byli-milicjanci.html

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.