The External Border of the European Union – the Border of Sovereignty, Freedom and Security

Krzysztof Tomaszycki

Abstrakt

In current international realities, sovereignty is the basis for the existence and multifaceted functioning of individual countries. The European Union is a union of sovereign states that cooperate with each other, in political, economic, economic and legal terms that jointly protect their external borders. The protection of the EU’s external borders guarantees the security and freedom of citizens living within its borders. However, threats resulting from illegal migration can disturb this state, even deprive of a sense of security. On the other hand, migrants expect them to find “their place to live” in the European Union. Reconciling these divergent efforts requires protection of the EU and its borders. EU bodies, institutions and agencies are committed to ensuring respect for fundamental rights and guaranteeing security.

Słowa kluczowe: sovereignty, European Union borders, security, migration management, border protection, freedom
References

Dubel L. (2002), Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa

Encyklopedia PWN (b.d.), https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/suwerennosc;3981623.html [20.10.2018]

Frontex (b.d.), Key Documents, https://frontex.europa.eu/about-frontex/key-documents/ ?category=general-report&lang=pl. [30.01.2019]

Google Maps (b.d.), https://www.google.com/maps/@41.0483095,12.7607108,5.02z [30.01.2019]

Komisja Europejska (2005), Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego nr 597 w sprawie zwiększenia skuteczności, interoperacyjności i efektu synergii wynikającego ze współdziałania europejskich baz danych w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z 24.11.2005 r., COM (2005) 597 final

Komisja Europejska (2010), Decyzja Komisji nr 2010/49/WE z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (2010), Dz.U. UE L 23/62 z 2010 r.

Komisja Europejska (2018), Orędzie o stanie Unii. 2018. Czas Europejskiej Suwerenności, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_pl.pdf [20.10.2018]

Parlament Europejski i Rada (2000), Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej, Dz.U. WE L 316/1 z 2000 r.

Parlament Europejski i Rada (2004), Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. UE L349 z 2004 r.

Parlament Europejski i Rada (2006a), Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz.U. UE L 381/4 z 2006 r.

Parlament Europejski i Rada (2006b), Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz.U. UE L 381/4 z 2006 r. 1

Parlament Europejski i Rada (2008), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS), Dz.U. UE L 218/60 z 2008 r.

Parlament Europejski i Rada (2009), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy, Dz.U. UE L 243/1 z 2009 r.

Parlament Europejski i Rada (2013), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Dz.U. UE L 180/1 z 2013 r. 

Parlament Europejski i Rada (2016), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1624/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE, Dz.U. L 251/1 z 2016 r.

Program Haski: wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej z dnia 10 maja 2005 r. (2005), Dz.U. UE C 53/1 z 2005 r.

Rada Unii Europejskiej (2004a), Decyzja Rady nr 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), Dz.U. UE L 213 z 2004 r.

Rada Unii Europejskiej (2004b), Deklaracja nr 7906/2004 Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania terroryzmu z dnia 25 marca 2004 r.

Rada Unii Europejskiej (2007), Decyzja Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz.U. UE L 205/63 z 2007 r.

Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (2000), Dz.Urz. UE L 239/13, 19/t. 2

UNHCR (2019), Most common nationalities of Mediterranean sea and land arrivals from January 2019, https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean [30.01.2019]

Ustawa o ochronie granicy państwowej (1990), Dz.U. z 2019 r., poz. 1776

Ustawa o Straży Granicznej (1990), Dz.U. z 2017 r. poz. 2365, 2405, z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730, 894, 1544

Ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (2007), Dz.U. z 2018 r. poz. 2162

Winczorek P. (2006), Suwerenność suwerennie oddawana, „Rzeczpospolita” 6 stycznia, https://archiwum.rp.pl/artykul/591567-Suwerennosc-suwerennie-oddawana.htm

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.