Procedura recenzowania

Wszystkie teksty recenzujemy zgodnie z następującymi zasadami:

•        każda publikacja jest oceniana przez recenzentów wewnętrznych (redakcję pisma) oraz przez dwóch recenzentów zewnętrznych [double peer rewiev];

•        redakcja przeprowadza wstępną kwalifikację otrzymanych tekstów;

•        artykuły zaakceptowane do dalszego etapu zostają zanonimizowane, to znaczy usuwa się z nich imię i nazwisko Autorów oraz inne elementy pozwalające ustalić ich tożsamość;

•        zanonimizowany artykuł Redakcja wysyła Recenzentom zewnętrznym wraz z formularzem oceny;

•        recenzent zewnętrzny ocenia artykuł na opracowanym przez redakcję formularzu, na którym rekomenduje, czy artykuł można publikować bez zmian, publikować po zmianach lub odrzucić;

•        tożsamość recenzentów poszczególnych tekstów nie jest ujawniana.

•        głównymi kryteriami, którymi kierują się Recenzenci podczas oceny, są:

­       oryginalność problematyki i jej wkład w dotychczasowy stan wiedzy na dany temat;

­       logiczna spójność i klarowność wywodu;

­       jasność i jednoznaczność stawianych tez oraz argumentacji;

­       osadzenie wywodu w aktualnej literaturze przedmiotu i poparcie tez odpowiednią bibliografią;

­       poprawność językowa.

Zapraszamy do zapoznania się z Formularzem recenzji: Formularz recenzji_Securitologia.pdf

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.