Securitologia

Redaktor naczelny: Agnieszka Bukowska

„Securitologia” jest czasopismem naukowym wydawanym w wolnym dostępie, publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych.

Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem.

Publikowanie czasopisma "Securitologia" na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Securitologia" jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas (Warsaw)
& European Association for Security (Cracow)

Wydawca:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska

 

ISSN 1898-4509
e-ISSN 2449-7436
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Securitologia, 2018, No 2

Redaktor naczelny: Agnieszka Bukowska
Opublikowano online: 15 października 2019

Artykuły

Ilość

Dylematy współczesnego prawa międzynarodowego – między legalną niehumanitarną nieinterwencją, a nielegalną interwencją humanitarną

Securitologia, 2018, No 2, s. p57-p72
Data publikacji online: 15 października 2019

Przegląd poglądów dotyczących roli funduszu prewencyjnego w zabezpieczeniu interesu zakładu ubezpieczeń, ubezpieczających i ubezpieczonych

Securitologia, 2018, No 2, s. p73-p82
Data publikacji online: 15 października 2019

Wiosna Arabska i jej następstwa na przykładzie Tunezji, Egiptu i Libii

Securitologia, 2018, No 2, s. p83-p95
Data publikacji online: 20 listopada 2019

Zewnętrzna granica Unii Europejskiej granicą suwerenności, wolności i bezpieczeństwa

Securitologia, 2018, No 2, s. p96-p109
Data publikacji online: 20 listopada 2019

Pojęcie, geneza i klasyfikacja zjawisk terrorystycznych

Securitologia, 2018, No 2, s. p110-p124
Data publikacji online: 29 października 2019

Stan Tymiński – przeoczony charyzmatyk

Securitologia, 2018, No 2, s. p125-p148
Data publikacji online: 29 października 2019