Studia Historiae Scientiarum

Redaktor naczelny: Michał Kokowski

POPRZEDNIA NAZWA CZASOPISMA:

Prace Komisji Historii Nauki PAU

Pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo otwartego dostępu poświęcone historii nauki

Częstotliwość publikacji, historia i przyszłość czasopisma

Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności. Do 2012 roku ukazywało się w wersji papierowej, a od 2013 roku – w wersji elektronicznej i papierowej.

W 2014 roku czasopismo stało się pierwszym w Polsce recenzowanym czasopismem otwartego dostępu poświęconym historii nauki – patrz zakładka „Misja i cele czasopisma”. Od tego też roku jest ono wydawane na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) – patrz zakładka „Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek”.

Do 2015 roku czasopismo ukazywało się pod nazwą Prace Komisji Historii Nauki PAU (w wersji papierowej – ISSN: 1731-6715 i, od 2013 roku, w wersji elektronicznej – ISSN: 2392-1749).

Historycznym poprzednikiem tego czasopisma były Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności, które ukazywały się nieregularnie w latach 1939 (t. 1), 1949 (t. 2; t. 3.1; t. 3.2), 1950 (t. 3.3), 1952 (t. 4.1; t. 4.2) i 1953 (t. 3.4) [wyd. po działalności PAU].

Uwaga:

Na mocy decyzji Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (SJN.5040.89.2016)z dnia 20 maja 2016 r., „Prace Komisji Historii Nauki PAU” otrzymały ostatecznie 9 pkt., a nie 8 pkt. przyznanych pierwotnie 18 grudnia 2015 r. ― zob. Część B Wykazu Czasopism, poz. 1283.

Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny (Sygn. akt Ns Rej. Pr. 115/16)z dnia 4 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy czasopisma na: Studia Historiae Scientiarum.

Po zmianie nazwy, czasopismo pod nową nazwą zachowałopunktację przyznaną czasopismu pod starą nazwą ― zob. korespondencję w tej kwestii z MNiSW z 5-7 stycznia 2016 r. (pdf) i Część B Wykazu Czasopism, poz. 2477 (z 26 stycznia 2017 r.).


Wersje czasopisma

Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej (ISSN: 2543-702X) i papierowej (ISSN: 2451-3202).

Od 2013 roku pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna dostępna w Internecie (http://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/).

Jest ono wydawane na zasadach licencji Creative Commons (BY-NC-ND 3.0) – patrz zakładka: Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek.

Od 2017 roku poszczególne teksty czasopisma będą ukazywać się na nowej stronie WWW (http://ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum) w tzw. trybie online, czyli niezwłocznie po zakończeniu prac recenzyjnych i edytorskich. Ostateczna numeracja stron wszystkich tekstów zostanie wprowadzona u końcu każdego roku i dopiero wtedy na starej i nowej stronie internetowej czasopisma zostanie opublikowana ostateczna wersja rocznika.

Wersję papierową można zamówić w Dziale Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności (31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17; tel. 0-12-424-02-12, fax 0-12-422-54-22; e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl).

(Obydwie wersje czasopisma zawierają identyczny wykaz i zawartość artykułów naukowych.)


ISSN 2451-3202
e-ISSN 2543-702X
Punkty MNISW: 9
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).