Studia Historiae Scientiarum

Redaktor naczelny: Michał Kokowski

POPRZEDNIA NAZWA CZASOPISMA:

Prace Komisji Historii Nauki PAU

Pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo otwartego dostępu poświęcone historii nauki

Częstotliwość publikacji, historia i przyszłość czasopisma

Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności. Do 2012 roku ukazywało się w wersji papierowej, a od 2013 roku – w wersji elektronicznej i papierowej.

W 2014 roku czasopismo stało się pierwszym w Polsce recenzowanym czasopismem otwartego dostępu poświęconym historii nauki – patrz zakładka „Misja i cele czasopisma”. Od tego też roku jest ono wydawane na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) – patrz zakładka „Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek”.

Do 2015 roku czasopismo ukazywało się pod nazwą Prace Komisji Historii Nauki PAU (w wersji papierowej – ISSN: 1731-6715 i, od 2013 roku, w wersji elektronicznej – ISSN: 2392-1749).

Historycznym poprzednikiem tego czasopisma były Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności, które ukazywały się nieregularnie w latach 1939 (t. 1), 1949 (t. 2; t. 3.1; t. 3.2), 1950 (t. 3.3), 1952 (t. 4.1; t. 4.2) i 1953 (t. 3.4) [wyd. po działalności PAU].

Uwaga:

Na mocy decyzji Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (SJN.5040.89.2016)z dnia 20 maja 2016 r., „Prace Komisji Historii Nauki PAU” otrzymały ostatecznie 9 pkt., a nie 8 pkt. przyznanych pierwotnie 18 grudnia 2015 r. ― zob. Część B Wykazu Czasopism, poz. 1283.

Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny (Sygn. akt Ns Rej. Pr. 115/16)z dnia 4 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy czasopisma na: Studia Historiae Scientiarum.

Po zmianie nazwy, czasopismo pod nową nazwą zachowałopunktację przyznaną czasopismu pod starą nazwą ― zob. korespondencję w tej kwestii z MNiSW z 5-7 stycznia 2016 r. (pdf) i Część B Wykazu Czasopism, poz. 2477 (z 26 stycznia 2017 r.).


Wersje czasopisma

Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej (ISSN: 2543-702X) i papierowej (ISSN: 2451-3202).

Od 2013 roku pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna dostępna w Internecie (http://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/).

Jest ono wydawane na zasadach licencji Creative Commons (BY-NC-ND 3.0) – patrz zakładka: Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek.

Od 2017 roku poszczególne teksty czasopisma będą ukazywać się na nowej stronie WWW (http://ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum) w tzw. trybie online, czyli niezwłocznie po zakończeniu prac recenzyjnych i edytorskich. Ostateczna numeracja stron wszystkich tekstów zostanie wprowadzona u końcu każdego roku i dopiero wtedy na starej i nowej stronie internetowej czasopisma zostanie opublikowana ostateczna wersja rocznika.

Wersję papierową można zamówić w Dziale Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności (31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17; tel. 0-12-424-02-12, fax 0-12-422-54-22; e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl).

(Obydwie wersje czasopisma zawierają identyczny wykaz i zawartość artykułów naukowych.)


ISSN 2451-3202
e-ISSN 2543-702X
Punkty MNISW: 9
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017)

Redaktor naczelny: Michał Kokowski
Opublikowano online: 18 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Evolutionary transformation of the journal. Part 4

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 11-14
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 4

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 15-18
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Éloge to Robert Fox

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 21-27
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

The dream that never dies: the ideals and realities of cosmopolitanism in science, 1870–1940

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 29-47
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Marzenie, które nigdy nie umiera: ideały i realia kosmopolityzmu w nauce w latach 1870–1940

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 49-68
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Historiography of science and technology in focus. A discussion with Professor Robert Fox

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 69-119
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Polish polar research (outline)

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 123-153
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

From vaseline to the silicon revolution: the unusual history of the greatest Polish discovery that changed the world

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 155-200
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Karl Kolbenheyer (1841–1901) – teacher, naturalist, tourist

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 201-238
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

State institutes and the Czechoslovak Academy of Sciences, 1948–1953

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 241-267
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Elements of positivism in the Ukrainian philosophy and culture of the second half of the 19th century

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 269-301
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Communist anniversaries as a symphony of power and science (case study of Bulgaria)

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 303-331
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

The concepts of Ludwik Fleck and their application to the eukaryotic cell cycle

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 335-364
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Preprint for the humanities – fiction or a real possibility?

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 367-378
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Uwagi na temat „Projektu z dnia 23 marca 2017 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ………… 2017 r.”

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 379-388
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Omówienie książki: Ludwik Fleck. Tradycje – Inspiracje – Interpretacje.

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 391-406
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Heveliana 2011–2016

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 407-444
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Międzynarodowa konferencja naukowa „Intellectuals and the First World War: Central European Perspective”

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 447-454
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Konferencja międzynarodowa „Historia kalendarzy na świecie i ich powstawanie”

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 455-462
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2016/2017

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 463-466
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2016/2017

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 467-470
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).