Studia Historiae Scientiarum

Redaktor naczelny: Michał Kokowski

POPRZEDNIA NAZWA CZASOPISMA:

Prace Komisji Historii Nauki PAU

Pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo otwartego dostępu poświęcone historii nauki

Częstotliwość publikacji, historia i przyszłość czasopisma

Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności. Do 2012 roku ukazywało się w wersji papierowej, a od 2013 roku – w wersji elektronicznej i papierowej.

W 2014 roku czasopismo stało się pierwszym w Polsce recenzowanym czasopismem otwartego dostępu poświęconym historii nauki – patrz zakładka „Misja i cele czasopisma”. Od tego też roku jest ono wydawane na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) – patrz zakładka „Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek”.

Do 2015 roku czasopismo ukazywało się pod nazwą Prace Komisji Historii Nauki PAU (w wersji papierowej – ISSN: 1731-6715 i, od 2013 roku, w wersji elektronicznej – ISSN: 2392-1749).

Historycznym poprzednikiem tego czasopisma były Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności, które ukazywały się nieregularnie w latach 1939 (t. 1), 1949 (t. 2; t. 3.1; t. 3.2), 1950 (t. 3.3), 1952 (t. 4.1; t. 4.2) i 1953 (t. 3.4) [wyd. po działalności PAU].

Uwaga:

Na mocy decyzji Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (SJN.5040.89.2016)z dnia 20 maja 2016 r., „Prace Komisji Historii Nauki PAU” otrzymały ostatecznie 9 pkt., a nie 8 pkt. przyznanych pierwotnie 18 grudnia 2015 r. ― zob. Część B Wykazu Czasopism, poz. 1283.

Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny (Sygn. akt Ns Rej. Pr. 115/16)z dnia 4 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy czasopisma na: Studia Historiae Scientiarum.

Po zmianie nazwy, czasopismo pod nową nazwą zachowałopunktację przyznaną czasopismu pod starą nazwą ― zob. korespondencję w tej kwestii z MNiSW z 5-7 stycznia 2016 r. (pdf) i Część B Wykazu Czasopism, poz. 2477 (z 26 stycznia 2017 r.).


Wersje czasopisma

Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej (ISSN: 2543-702X) i papierowej (ISSN: 2451-3202).

Od 2013 roku pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna dostępna w Internecie (http://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/).

Jest ono wydawane na zasadach licencji Creative Commons (BY-NC-ND 3.0) – patrz zakładka: Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek.

Od 2017 roku poszczególne teksty czasopisma będą ukazywać się na nowej stronie WWW (http://ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum) w tzw. trybie online, czyli niezwłocznie po zakończeniu prac recenzyjnych i edytorskich. Ostateczna numeracja stron wszystkich tekstów zostanie wprowadzona u końcu każdego roku i dopiero wtedy na starej i nowej stronie internetowej czasopisma zostanie opublikowana ostateczna wersja rocznika.

Wersję papierową można zamówić w Dziale Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności (31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17; tel. 0-12-424-02-12, fax 0-12-422-54-22; e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl).

(Obydwie wersje czasopisma zawierają identyczny wykaz i zawartość artykułów naukowych.)


ISSN 2451-3202
e-ISSN 2543-702X
Punkty MNISW: 9
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016)

Redaktor naczelny: Michał Kokowski
Opublikowano online: 24 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 3

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 11–16
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.001.6144

Evolutionary transformation of the journal. Part 3

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 17–22
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.002.6145

Komentarz na temat kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przedstawionych w Projekcie z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” oraz postulowane zmiany zapisów

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 23–43
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.003.6146

Physics at the University of Lviv since the 17th century until the second world war: Addenda to the bibliography

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 47–73
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.004.6147

On known and less known relations of Leonhard Euler with Poland

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 75–110
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.005.6148

Doświadczenia fizyczne Nayiaśnieyszemu PANU… okazywane roku 1793. W Grodnie przez JXX Dominikanów Konwentu tamecznego. Analiza tekstu

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 111–156
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.006.6149

Rola Funduszu im. dra Władysława Kretkowskiego w kształtowaniu krakowskiego ośrodka matematycznego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 157–192
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.007.6150

Geologia stosowana w badaniach Karola Bohdanowicza i jego polskich uczniów na Syberii na przełomie XIX i XX wieku

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 193–215
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.008.6151

Prace matematyczne w Roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1817–1872)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 217–243
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.009.6152

Philosophy in science – a case study of the reception of the Special and the General Theory of Relativity in Kraków and Lwów before 1925

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 245–273
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.010.6153

The life of Tadeusz Banachiewicz and his scientific activity

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 275–300
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.011.6154

Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 301–345
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.012.6155

A discussion of books: Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci by Magdalena Saryusz-Wolska. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014  and Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Volumes 1–5. Paderborn: Schöningh, 2012–2015 Polsko-niemieckie miejsca pamięci, Volumes 1–4. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013–2015

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 349–362
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.013.6156

Omówienie książki: Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013; „Prace Monograficzne” nr 678, ISBN 0239-6025, 978-83-7271-843-1, ss. 525 + Bibliografia przedmiotu (CD)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 363–371
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.014.6157

Omówienie książki: Alicja Rafalska-Łasocha, Maria Skłodowska-Curie i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015, ISBN 978-83-7676-221-0, ss. 214

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 373–378
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.015.6158

Konferencja naukowa poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Gawrońskiego (Przemyśl, 1 kwietnia 2016 r.)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 381–385
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.016.6159

Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 387–392
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.017.6160

Uwagi do komentarza Prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 395–404
Data publikacji online: 29 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.018.6161

Odpowiedź na list Dr. Pawła E. Tomaszewskiego na temat badań życiorysu Jana Czochralskiego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 405–408
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.019.6162

Poza centrum: nauki w Europie Środkowo-Wschodniej i ich  historie. Rozmowę z Profesorem Michaelem Gordinem przeprowadził Jan Surman

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 411–431
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.020.6163

Beyond the center: Sciences in Central and Eastern Europe and their histories An interview with Professor Michael Gordin conducted by Jan Surman

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 433–452
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.021.6164

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2015/2016

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 455–458
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.022.6165

Report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2015/2016

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 459–462
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.023.6166

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).