Nota na temat pojmowania uogólnionej zasady korespondencji.

Michał Kokowski

Abstrakt

Autor, w nawiązaniu do tekstu Jana Woleńskiego opublikowanego na łamach Prac Komisji Historii Nauki PAU w 2014 roku, podejmuje temat rozumienia uogólnionej zasady korespondencji w kontekście idei: kumulatywizmu (C.G. Hempel, P. Oppenhaim; E. Nagel), skrajnego antykumulatywizmu (P. Feyerabend, T.S. Kuhn), dialektycznego kumulatywizmu (W. Krajewski) oraz hipotetyczno‑ dedukcyjnej metody myślenia korespondencyjnego i metodologii stosowanej przez Kopernika (M. Kokowski).

Słowa kluczowe: uogólniona zasada korespondencji, kumulatywizm, skrajny antykumulatywizm, dialektyczny kumulatywizm, hipotetyczno‑ dedukcyjna metoda myślenia korespondencyjnego, metodologia Kopernika
References

FEYERABEND Paul K.
1975: Against Method. London: NLB Ltd.
1979: Jak być dobrym empirystą. Warszawa: PWN. Przekładu dokonała i wstępem poprzedziła Krystyna Zamiara.

HEMPEL Carl G., OPPENHEIM Paul
1948: Studies in the Logic of Explanation. Philosophy of Science 15, pp. 135–175.

KOKOWSKI Michał
1996: Copernicus and the hypotheticodeductive method of correspondence thinking.
An introduction. Theoria et Historia Scientiarum 5 (1996), pp. 7–101. Publikacja dostępna online: http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_12944_Theoria_et_Historia_Scientiarum_t._5.html.
2001: Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Studia Copernicana XXXIX. Warszawa 2001, ss. XV+397. Publikacja dostępna online: Kujawsko‑Pomorska Biblioteka Cyfrowa; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=41760.
2004: Copernicus’s Originality: Towards Integration of Contemporary Copernican Studies. Warsaw–Cracow: Wydawnictwa IHN PAN, 2004), pp. XVI+340. Available online: http://www.cyfronet.pl/~n1kokows/originality_en.html.
2007: Nicholas Copernicus in focus of interdisciplinary research (text of the speech delivered at the symposium “Nicholas Copernicus in Focus” during the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science (Cracow, 6–9 September 2006)). [In:] Michał Kokowski (ed.), The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Science. Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science (Cracow, 6–9 September 2006) [E‑book (with the online version)]; Cracow: The Press of the Polish Academy of Arts and Sciences, 2007; pp. 333–341. Available online: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/2ICESHS_Proceedings/Chapter_12/R‑4_Kokowski.pdf.
2012: Copernicus, Arabic Science, and the Scientific (R)evolution. [In:] Arun Bala (ed.)
2012: Asia, Europe, and the Emergence of Modern Science: Knowledge Crossing Boundaries. New York: Palgrave Macmillan, 2012, pp. 55–72. Available at Google Books: https://books.google.pl/books?id=vSHHAAAAQBAJ&pg=PA55.

KRAJEWSKI Władysław
1973: Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki. Kwartalnik Historii Nauk i Techniki
1973/1, ss. 45–52. Publikacja dostępna onlline: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.element‑mhp‑10319d18‑086b‑40ad‑98c4‑214c5849fe09/c/Wladyslaw_Krajewski_-_zasada_korespon_45‑52.pdf.
1977: Correspondence Principle and Growth of Science. Dordrecht, Boston: Reidel.

KRAJEWSKI Władysław, MEJBAUM Wacław, SUCH Jan (red.) 1974: Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki. Warszawa: PWN.

KUHN Thomas Samuel
1962: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press. Przekład polski: 1968: Struktura rewolucji naukowych. Tłumaczenie H. Ostromęcka. Tłumaczenie przejrzał, zredagował i posłowiem zaopatrzył S. Amsterdamski. Warszawa: PWN.

NAGEL Ernst
1949: The Meaning of Reduction in the Natural Sciences. [In:] Robert C. Stauffer (ed.), Science and Civilisation. Madison: University Press, pp. 99–138.

POST Henz R.
1971: Correspondence, Invariance and Heuristics: in Praise of Conservative Induction. Studies in History of Science 2, pp. 213–255.

RADDER Hans
1991: Heuristics and the Generalized Correspondence Principle. British Journal for the Philosophy of Science 42, pp. 195–226.

WOLEŃSKI Jan
2014: Filozofia nauki a historia nauki. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 99–115. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN‑PAU/pkhn‑pau‑XIII‑2014‑6.pdf.

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).