Komentarz na temat kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przedstawionych w Projekcie z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” oraz postulowane zmiany zapisów

Michał Kokowski

Abstrakt

Artykuł omawia kryteria i tryb oceny parametrycznej czasopism naukowych według Projektu z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ……………….. 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym”, wskazuje poważne wady natury legislacyjnej i naukoznawczej (w tym bibliometrycznej) tego projektu oraz postuluje istotną nowelizację treści przepisów tego rozporządzenia.

Słowa kluczowe: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, legislacja, projekt rozporządzenia, ocena parametryczna czasopism naukowych, bibliometria, naukoznawstwo, rozwijanie czasopism naukowych, otwarta nauka, lobby wielkich wydawców
References

BIBLIOGRAFIA

Duch, Włodzisław 2015: Otwarta nauka w Polsce i na świecie. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_09/6c2249ded8b235e9df1430008d8f8eb5.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Kokowski, Michał 2014a: Podstawowe błędy mechanizmu oceny parametrycznej jednostek naukowych. Aspekt naukoznawczy. PAUza Akademicka nr 246, 20 marca 2014, s. 3. Publikacja dostępna online: http://www.pauza.krakow.pl/246_3_2014.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Kokowski, Michał 2014b: Błędy oceny parametrycznej. Forum Akademickie 2014/06, ss. 30–31. Publikacja dostępna online: https://forumakademickie.pl/fa/2014/06/bledy-oceny-parametrycznej/ (dostęp: 23.11.2016); https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2014/06/bledy-oceny-parametrycznej/ (dostęp: 11.09.2017).

Kokowski, Michał 2015a: Uniwersytet nowego humanizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (203) 2015, ss. 17–43. Publikacja dostępna online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c111edb6-bcda-4b40-b1e1-5fc2925b19cb/c/ZN_1-2015_2-Uniwersytet.pdf (dostęp: 23.11.2016). [Rozwinięta postać tekstu opartego na referacie wygłoszonym podczas Kongresu Kultury Akademickiej „Idea Uniwersytetu – Reaktywacja” w Krakowie 20 marca 2014 r. I Sesja plenarna: Idea uniwersytetu, autonomia uniwersytetu, uniwersytet badawczy czy szkoła wyższego stopnia? (Kraków, Auditorium Maximum UJ, Aula Duża, 20 marca 2014)].

Kokowski, Michał 2015b: Indeks Hirscha publikacji Mikołaja Kopernika i pogrom polskiej humanistyki. Referat wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU (14 października 2015 r.)

Kokowski, Michał 2015c: Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 117–134. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-7.pdf (dostęp: 23.11.2016).

 

Kokowski, Michał 2015d: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 135–184. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-8.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Kokowski, Michał 2015e: Bibliografia naukometryczno-bibliometryczno-informetryczna (wybór). Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 185–266. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-9.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Kokowski, Michał 2016a: Komentarz na temat kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przedstawionych w Projekcie z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” oraz postulowane zmiany zapisów. (List skierowany w tzw. trybie konsultacji społecznych w dniu 7 lipca 2016 r. do Premiera Dr. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Kokowski, Michał 2016b: Komentarz do Projektu z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” wraz z postulowanymi zmianami zapisów z wyłączeniem przepisów dotyczących oceny czasopism naukowych. (List skierowany w tzw. trybie konsultacji społecznych w dniu 7 lipca 2016 r. do Premiera Dr. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2007: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1489. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20072051489&type=2 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2008: „Budujemy na Wiedzy - Reforma Nauki dla Rozwoju Polski”. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b690a5e058dc3686b8f5703484d3cb76.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); 2010: Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/31035ede76959098b434f775295a66b9.pdf (dostęp: 23.11.2016). Obwieszczenie o sprostowaniu błędu. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/328f2a9f363d416fa1f02d5624f2a6d2.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2012: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 877. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000877+20 17%2401%2401&type=2 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2013: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 191. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000191+2017%2401%2401&type=2 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); 2014a: Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1126. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001126+2017%2401%2401&type=2 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2014b: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); 2014c: Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2015/1 (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2016a: Pismo przewodnie. Konsultacje. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12286200/12356608/12356610/dokument224646.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2016b: Projekt z dnia 6 czerwca 2016 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12286200/12356614/12356615/dokument224647.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); 2016c: Pismo w sprawie wycofania „Projektu z dnia 6 czerwca 2016 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.] Sygn. DN.SJN.5040.276.2016 (28 września 2016 r.).

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).