Studia Historica Gedanensia

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski

„Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

ISSN 2081–3309
e-ISSN 2391-6001
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), Pars in toto - Mniejszości w ciągu dziejów

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Opublikowano online: 12 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

The Formation of an Afghan Community in the United States

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 15-24
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.001.9055

Katalońska pamięć zbiorowa. Między krzywdą moralną a „gotowaniem historii”

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 25-41
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.002.9056

Germans and Rehoboth Basters in the German Southwest Africa

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 42-58
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.003.9057

Problematyka cygańska w prasie narodowej w latach 1935–1939, na przykładzie „Warszawskiego Dziennika Narodowego”

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 59-78
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.004.9058

Chrześcijanie w Czechach jako mniejszość? Przyczyny i szanse zmiany sytuacji Kościołów w Republice Czeskiej

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 79-92
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.005.9059

Relacje różnych grup społecznych, zamieszkujących parafie Kuflew, Jeruzal i Kałuszyn, w świetle akt metrykalnych z XVII i XVIII wieku

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 93-124
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.006.9060

Migracje kobiet – między emancypacją a wyzyskiem

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 125-140
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.007.9061

Relacje policjantów z San Francisco na temat Chinatown jako źródło dla historii mentalności amerykańskiej w XIX wieku

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 141-162
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.008.9062

Stosunki polsko‑ukraińskie a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej w kontekście wydarzeń 1930 roku w Małopolsce Wschodniej

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 163-193
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.009.9063

Przestępstwa kryminalne w woj. stanisławowskim w okresie styczeń–lipiec 1939 roku w świetle sprawozdań wojewody stanisławowskiego

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 194-209
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.010.9064

„New York Times” wobec wystąpień antyżydowskich w Polsce w okresie międzywojennym

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 210-239
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.011.9065

Działalność polskich organizacji rolniczych w Prusach Zachodnich w latach 1850–1890 na rzecz rozwoju rolnictwa polskiego w świetle pomorskiej prasy polskiej

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 240-260
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.012.9066

Polityka narodowościowa Łotwy w okresie rządów autorytarnych Kārlisa Ulmanisa (1934–1940)

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 261-280
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.013.9067

Prasa katolicka drugiej połowy lat trzydziestych wobec idei masowej emigracji żydowskiej z Polski

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 281-302
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.014.9068

Studia i materiały

Kiedy na ślub schodzi się pół narodu… Przyczynek do oral history najmniejszej grupy etnicznej w Polsce. Karaimi Trójmiasta. Ze wspomnień

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 305-322
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.015.9069

Artykuł recenzyjny

Wokół „operacji polskiej” NKWD 1937–1938. Na marginesie książki Nikołaja Iwanowa Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina, Znak Horyzont, Kraków 2014, ss. 480 (Konrad Zieliński)

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 325-335
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.016.9070

Recenzje

Recenzje

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 339-359
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.