Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Celina Juda
Sekretarz redakcji: Dominika Kaniecka
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. W czasopiśmie ukazują się teksty pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego UJ oraz prace zgłaszane przez krajowych i zagranicznych specjalistów.

„Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” są wydawniczą kontynuacją Prac Historycznoliterackich UJ, tym samym wpisują się w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dyscypliną stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.


Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 4

Redaktor naczelny: Celina Juda
Sekretarz redakcji: Dominika Kaniecka
Opublikowano online: 19 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Ofiary – wyobcowane – sprawczynie. Kobiecy punkt widzenia na przemoc i wojnę we współczesnym dramacie i teatrze (post)jugosłowiańskim

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 4, s. 237-255
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.021.9474

Socially Marginalised Women in Selected Narratives of Egyptian Female Writers

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 4, s. 257-269
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.022.9475

Literacki model relacji rodzinnych w czeskiej poezji socrealistycznej – próba rekonstrukcji

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 4, s. 271-283
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.023.9476

Fortune et Providence dans trois nouvelles tragiques des Comptes du monde adventureux de A.D.S.D. (1555)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 4, s. 285-295
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.024.9477

Robinson Jeffers’s Inhumanism vs. Tao’s Unconcern

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 4, s. 297-307
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.025.9478

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.