Literacki model relacji rodzinnych w czeskiej poezji socrealistycznej – próba rekonstrukcji

Piotr Gierowski

Abstrakt
The main aim of the paper is to present a literary model of the family in the Czech poetry of the 1950s. The author explains the way the socialistic ideology determined and changed the character of intimate family relationships showed in literature. Another aspect of the problem is also undertaken: the author describes the way how the socialistic literature was using family relationships as a metaphor of the communistic state and party. The traditional attributes of the family was used in literature and propaganda to depict the relations between the individual and society and to create the vision of the socialistic state.
Słowa kluczowe: communism, Czechoslovakia, family, literature, poetry, propaganda, socialism
References

Branislav F., Krásná láska, Praha 1952.

Brzóstowicz M., „W sześcioletnim planie trzeba szczęśliwych rodzin”: o wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 3.

Gorki M., Matka, tłum. H. Górska, Warszawa 1971.

Hrubín F., Chléb s ocelí, 3. vydání, Praha 1945.

Kohout P.,Maruska, Praha 1946.

Kundera M., Odcházím [w:] Básnický almanach 1956, uspoř. F. Hrubín, Praha 1957.

Macura V., Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), K vydání připravili K. Kouba, V. Schmarc, P. Šámal, Praha 2008.

Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, Warszawa 1949.

Neumann S., Píseň o Stalinu, Praha 1950.

Noha J., Pro žízeň života, Praha 1951.

Piekara M., Bohater powieści socrealistycznej, Katowice 2001.

Pilař J., Hvězda života, Praha 1953.

Pujmanová M., Miliony holubiček: Verše z domova a ze světa, Praha 1951.

Pujmanová M., Vyznání lásky, Praha 1951.

Reitmannová J., Otec a syn, „Literární noviny” 1950, č. 4.

Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004.

Szczepańska A., Miłość erotyczna w polskiej powieści produkcyjnej [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępniak, M. Piechota, Lublin 2006.

Tomasik W., Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”, Wrocław 1999.

Toniak E., Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kraków 2008.

Wat A., Mój wiek, pamiętnik mówiony, cz. 1, rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz, oprac. L. Ciołkoszowa, Warszawa 1990.

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.