Doświadczenie migracji we współczesnej prozie słowackiej (na przykładzie tekstów Zuski Kepplovej)

Rafał Majerek

Abstrakt

Migration Experiences in Contemporary Slovak Fiction (An Analysis of Zuska Kepplová’s Writing)

The article explores the problem of migration prose in Slovak literature and focuses on some aspects of Zuska Kepplová’s books: Buchty švabachom (Buns in the Schwabacher) and 57 km od Taškentu (57 km from Tashkent). Some characters of Kepplová’s debut prose, young immigrants from Central Europe living in their new countries, although realising their inferior status of “the Other”, attempt to take adaptive actions and get closer to local culture, while others, on the contrary, close up in the enclave of migrants, refusing to confront the new situation. The majority of the protagonists live in a state of limbo and indeterminacy, and their identity can be described as a hybrid identity. The problem of cultural, social and mental boundaries is also present in Kepplová’s prose, exemplifi ed by the characters of expats from the West migrating to the post-comunist countries. The concept of hybridity is also refl ected in the fragmentary and mosaic composition of the texts, the variety of literary forms and conventions applied. 

Słowa kluczowe: proza słowacka, Zuska Kepplová, migracja, tożsamość, hybrydyzacja , Slovak prose, migration, identity, hybridity
References

Barborík V., Ja: jedna (jediná?) podoba súcasnej prózy (Kepllová – Kopcsay – Modrovich – Rosová), „Romboid” 2012, nr 7, s. 50–55.

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.

Billig M., Banalny nacjonalizm, przeł. M. Sekerdej, Kraków 2008.

Csiba K., Passia R., Taranenková I., Próza [w:] Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia, red. R. Passia, I. Taranenková, Bratislava 2014, s. 37–109.

Czapliński P., Kontury mobilności [w:] Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, red. P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok, Katowice 2013, s. 9–42.

Czerska T., Od zakorzenienia do nomadyzmu: doświadczenie migracji w kobiecych narracjach osobistych [w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków 2012, s. 321–335.

Dajnowski M., Migracje terytorialne i tekstualne – rekonesans, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2014, nr 5, s. 279–290. 

Fiut A., Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, Kraków 1999.

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006.

Gosk H., Wprowadzenie [w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków 2012, s. 7–11.

Hajdučeková I., Ženy o ženách (Rodový aspekt v súčasnej slovenskej literatúre) [w:] K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000, red. M. Součková, Prešov 2013, s. 172–183.

Kepplová Z., 57 km od Taškentu, Levice 2013. 

Kepplová Z., Buchty švabachom, Levice 2011.

Macsaliová, L., Eva v krajine zázrakov, https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/399422-kniha-tyzdna-eva-v-krajine-zazrakov/ (dostęp: 10.11.2018).

Mikšík M., Druhá… 57 km od Taškentu, http://www.litcentrum.sk/rozhovory/druha-57-km-od-taskentu (dostęp: 10.11.2018).

Nycz R., Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa 2017.

Passia R., Skúsenosť s iným, „Romboid” 2011, nr 9–10–11, s. 13–16.

Prušková Z., Stratení v príbehoch, vynájdení v jazyku, „Romboid” 2011, nr 9–10–11, s. 13–16.

Szentesiová L., Malá ťažkopádna nostalgia, „Romboid” 2014, nr 4, s. 9–12.

Taranenková I., Prízrak slobody, realita beztiaže, „Romboid” 2014, nr 4, s. 9–12.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.