Instrukcje dla autorów

Artykuły

Artykuły o objętości do 15 standardowych stron (1800 znaków na stronie, format Word, czcionka Times New Roman) prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adresy e-mailowe: celina.juda@uj.edu.pl; dominika.kaniecka@uj.edu.pl. Poza aktualnym adresem e-mail, prosimy również o podanie telefonu kontaktowego.
Do artykułu należy dołączyć streszczenie (objętość do 0.5 strony znormalizowanej) w języku angielskim (wraz z tytułem i słowami kluczowymi).
Preferowane języki publikacji: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, polski.
Zgłaszanie tekstów do 1 i 2 zeszytu nie później, niż do końca czerwca roku poprzedzającego wydanie kolejnego rocznika; teksty do 3 i 4 zeszytu są przyjmowane do końca stycznia roku wydania czasopisma.

Tekst nie zostanie dopuszczony do druku jeżeli uzyska dwie negatywne recenzje.

W bibliografii powinny się znaleźć wszystkie teksty pojawiające się w przypisach.

Zasady sporządzania bibliografii i przypisów w czasopiśmie Studia Litteraria

Artykuły w języku polskim

Barthes R.,Od dzieła do tekstu, „Teksty Drugie” 1998, nr 6.

Henderson J., Lucan. The World at War [w:] Oxford Readings in Classical Studies. Lucan, ed. Ch. Tesoriero, Oxford 2010.

Majewski M., Jak przekłady zmieniają Biblię, upjp2. Academia.edu/MarcinMajewski (dostęp: 16.02.2017).

Mickiewicz A., Kurs drugoletni literatury słowiańskiej, Paris 1842.

Artykuły w języku angielskim

Barthes R.,Od dzieła do tekstu, „Teksty Drugie” 1998, nr 6.

Henderson J., Lucan. The World at War [in:] Oxford Readings in Classical Studies. Lucan, ed. Ch. Tesoriero, Oxford 2010.

Majewski M., Jak przekłady zmieniają Biblię, upjp2. Academia.edu/MarcinMajewski (access: 16.02.2017).

Mickiewicz A., Kurs drugoletni literatury słowiańskiej, Paris 1842.

Artykuły w języku francuskim

Barthes R.,Od dzieła do tekstu, „Teksty Drugie” 1998, nr 6.

Henderson J., Lucan. The World at War [dans :] Oxford Readings in Classical Studies. Lucan, dir. Ch. Tesoriero, Oxford 2010.

Majewski M., Jak przekłady zmieniają Biblię, upjp2. Academia.edu/MarcinMajewski (accès : 16.02.2017).

Mickiewicz A., Kurs drugoletni literatury słowiańskiej, Paris 1842.

Przypisy bibliograficzne dolne

Przy pierwszym przywołaniu podajemy pełny opis bibliograficzny: A. Mickiewicz, Kurs drugoletni literatury słowiańskiej, Paris 1842.

Przy kolejnym przywołaniu bezpośrednio w kolejnym przypisie zapisujemy: Ibid.

Przy kolejnym przywołaniu w dalszych przypisach zapisujemy:

- jeśli w całym tekście przywołujemy tylko jedną pozycję danego autora: A. Mickiewicz, op. cit.

- jeśli w całym tekście przywołujemy kilka pozycji danego autora: A. Mickiewicz, Kurs drugoletni…


Zapora ghostwriting i guest autorship

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship („honorary authorship”) - gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst.

2. Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , które ma swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Michałowskiego 9/2 (kod 31-126, tel. 012-631-18-80 / 81 / 83).

Dystrybucją zajmuje się Dział Handlowy Wydawnictwa, e-mail: sprzedaz@wuj.pl, tel. kom. 0506-006-674

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.