Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Celina Juda
Sekretarz redakcji: Dominika Kaniecka
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. W czasopiśmie ukazują się teksty pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego UJ oraz prace zgłaszane przez krajowych i zagranicznych specjalistów.

„Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” są wydawniczą kontynuacją Prac Historycznoliterackich UJ, tym samym wpisują się w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dyscypliną stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.


Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1

Redaktor naczelny: Celina Juda
Sekretarz redakcji: Dominika Kaniecka
Opublikowano online: marzec 2019

Artykuły

Ilość

Between Innovation and Iteration: Post-Joycean Heteroglossia in Eimear McBride’s A Girl Is a Half-formed Thing

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 1-8
Data publikacji online: marzec 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.004.10081

Фольклорные начала в визуальной поэзии футуристов (на примере ранних стихотворений М. Семенко и В. Гнедова)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 9-18
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.005.10082

Portrety kobiet w powieściach Marlen Haushofer Ściana i Mansarda

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 19-28
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.006.10083

Doświadczenie migracji we współczesnej prozie słowackiej (na przykładzie tekstów Zuski Kepplovej)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 29-41
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.001.10078

„Sollten unsere Vorfahren Menschen gewesen sein wie diese?“ Versuch einer postkolonialen Lektüre von Eberhard Hilschers Darwin-Erzählung

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 43-54
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.002.10079

Twitterature Aleksandra Acimana i Emmetta Rensina jako wariant twitter fiction

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 55-63
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.003.10080

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.