O badaniach nad organizacjami polonijnymi w Niemczech. Esej recenzyjny

Janusz Mucha

Abstrakt

Michał Nowosielski, Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania, Instytut Zachodni, Poznań 2016, 432 str. (razem z bibliografi ą i załącznikiem)

References

Babiński G. (1986), Więź etniczna a procesy asymilacji. Przemiany organizacji etnicznych. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Kraków: PWN. 

Haber L.H. (2000), Organizacja formalna i nieformalna, w: Encyklopedia socjologii, tom 3, Warszawa: Ofi cyna Naukowa, s. 22–28. 

Nowosielski M., Nowak M., (red.) (2006), Czy społeczny bezruch? O aktywności i społeczeństwie obywatelskim we współczesnej Polsce, Poznań: Instytut Zachodni. 

Nowosielski M., Nowak M., (red.) (2008), Declining Cities/Developing Cities. Polish and German Perspectives, Poznań: Instytut Zachodni. 

P.Ś. (2004), Organizacja formalna, w: Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: WN PWN, s. 220. 

Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN. 

Wawrykiewicz M. (1991), Polonijne organizacje ubezpieczeniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian, Wrocław: ZN im. Ossolińskich. 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.