Czy chrześcijanie mogą „narzucać” swoje prawa ludziom mającym inny światopogląd? Uwagi na marginesie debaty społecznej w Polsce

Ks. Krzysztof Smykowski

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie refleksji nad zagadnieniem możliwości prawnej regulacji niektórych kwestii moralnych. Toczy się bowiem wciąż debata społeczna dotycząca m.in. prawnych aspektów przerywania ciąży. Po syntetycznym ukazaniu fundamentu prawa do życia, którego źródłem jest nadprzyrodzona godność człowieka, podjęto problem prawnej regulacji analizowanych kwestii. Stwierdzono, że niektóre swoje źródło mają w powszechnie obowiązującym prawie naturalnym, a normy religijne je wzmacniają i dostarczają nowej motywacji. Wskazano ponadto na potrzebę permanentnej formacji sumienia, które nie może zostać zastąpione przez prawo.

 

Abstract

Can Christians „impose” their rights on people who have a different worldview? Comments at the margin of social debate in Poland

The aim of the article is to reflect on the problem of the possibility of legal regulation of some moral issues. There is still a social debate regarding, among legal aspects of abortion. After a synthetic presentation of the foundation of the right to life, the source of which is the supernatural dignity of a human being, the problem of legal regulation of the analyzed issues was raised. It has been found that source of some of them is in the universally binding natural law, and religious norms strengthen them and provide new motivation. It also pointed to the need for permanent formation of conscience, which cannot be replaced by the law.

Słowa kluczowe: aborcja, prawo moralne, prawo naturalne, prawo stanowione , abortion, civil law, moral law, natural law
References
Bołoz W., Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007.
Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae, Rzym 1995.
Jura Cz., Klag J. (red.), Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, t. 1, Podstawowe procesy rozmnażania i rozwoju osobniczego, Warszawa 2005.
Kieniewicz P. H., Kompromis polityczny, kompromis moralny, „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56) (2009), s. 203-211.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o aborcji Questio de abortu, Rzym 1974.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167.
Nagórny J., Antropologiczny charakter troski o życie i zdrowie. Z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu i nauczania Jana Pawła II, w: K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa (red.), Wartość życia ludzkiego, Lublin 2009 s. 37-57.
Nagórny J., Sprzeciw wobec „prawa” do zabijania. Uczestnictwo katolików w życiu politycznym w kontekście prawnej ochrony życia nienarodzonych, „Ethos” 1-2(61-62) (2003), s. 235-250.
Nowosad S., Teologia moralna ogólna. Skrypt dla słuchaczy Kolegium Teologicznego, Lublin 1994.
Olczyk M., Sumienie katolickiego parlamentarzysty. Legislacyjne dylematy moralne w świetle rozumu i wiary, „Studia Bydgoskie” 5 (2011), s. 127-147.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (odczyt z dn. 11.09.2018 r.).
II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Rzym 1965.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. 1993, nr 17, poz. 78.
Wróbel J., Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999.
Zadykowicz T., Początek ludzkiego życia – z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Próba określenia oraz konsekwencje etyczne, „Rocznik Teologii Katolickiej” 1 (2014), s. 241-250.