Sympozjum,2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj

Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, nauczyciel, kryzys wartości, zespół wsparcia , burnout, teacher, value crisis, support team, pedagogika kultury, filozofia wychowania, wychowanie moralne , cultural pedagogy, philosophy of education, moral education, Ioannis zizioulas, teologia prawosławna, symbolizm typologiczny, ikoniczność, Kościół, Eucharystia , Orthodox theology, Typological symbolism, Iconicity, Church, Eucharist , duchowość w Polsce, polska teologia duchowości, teologia duchowości, życie duchowe , , wynagrodzenie, miłość, grzech, orędzie fatimskie, św. Małgorzata Maria Alacoque, Fatima , reparation, love, sin, the message of Fatima, St. Margaret Mary Alacoque, religie świata, dialog międzyreligijny, eklezjocentryzm, ekskluzywizm religijny, inkluzywizm, chrystocentryzm, teoria „wypełnienia”, „anonimowe chrześcijaństwo”, teocentryzm, pluralizm religijny , world religions, interreligious dialogue, ecclesiocentrism, religious exclusivism, inclusivism, Christocentrism, „fulfillment” theory, „anonymous Christianity”, theocentrism, religious pluralism, Kościół w Europie, nowa ewangelizacja, dialog, miłosierdzie, ubodzy, rodzina, małżeństwo, cywilizacja życia , Church in Europe, new evangelization, mercy, the poor, family, marriage, civilization of life, żydzi i chrześcijanie, początek dialogu, zmiana postaw, dokumenty dialogu katolicko-żydowskiego, wspólne działanie , Jews and Christians, the beginning of dialogue, change of attitudes, documents of the Catholic-Jewish the dialogue, co-operation , judíos y cristianos, inicio del diálogo, cambio de actitudes, documentos diálogo católico-judío, acción conjunta, Europa, chrześcijanie, człowiek, rozum, metafizyka, wartości, humanizm , Europe, Christians, human, mind, metaphysics, values, humanism, życie konsekrowane, świętość, powołania, charyzmat, odnowa życia konsekrowanego , consecrated life, holiness, vocations, charism, renewal of the consecrated life, strategia marki, metody komunikacji marki, Kościół katolicki, zgromadzenia zakonne, strategy of brands, methods of brand communication, Catholic Church, religious congregations, charyzmat sercański, recepcja eklezjalna, duszpasterstwo młodzieży, Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus, ecclesial reception, youth ministry , Dehon, rewolucja przemysłowa, klasa robotnicza, kult Serca Jezusowego, jedność, formacja duchowieństwa , the industrial revolution, working class, the devotion to the Heart of Jesus, unity, the Church, the training of the clergy

Artykuły

Ilość

Od redakcji

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 7-8
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.036.9747

Ojciec Leon Dehon – człowiek z otwartym sercem i umysłem

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 10-34
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.001.9682

Recepcja charyzmatu sercańskiego  w duszpasterstwie młodzieży

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 35-55
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.002.9683

Strategie komunikacji marki  a przekazywanie charyzmatu rodziny zakonnej 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 57-71
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.003.9684

Niektóre aktualne wyzwania  dla życia zakonnego

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 73-87
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.004.9685

Chrześcijanie i Europa jutra 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 89-104
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.005.9686

El importante  progreso del diálogo católico-judío

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 107-146
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.006.9687

Nowa ewangelizacja w Ecclesia in Europa Jana Pawła II

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 147-160
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.007.9688

A Historical Perspective on Inclusivism  as the Prevailing Paradigm in the Christian Theology of Religions  

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 161-192
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.008.9689

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w kontekście objawień fatimskich

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 193-207
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.009.9690

Zarys rozwoju teologii duchowości  w odrodzonej Polsce. Sprawozdanie z sympozjum naukowego  zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Teologów  Duchowości nt. Życie duchowe w odrodzonej Polsce,  Częstochowa, 2 grudnia 2017 roku 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 209-223
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.010.9691

Iconicità della Chiesa nell’Eucaristia  secondo Ioannis Zizioulas

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 225-239
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.011.9692

Wychowanie jako proces duchowy  w koncepcji Sergiusza Hessena

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 241-260
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.012.9693

Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Przyczyny zainteresowania  tematyką wypalenia 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 261-280
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.013.9694

Recenzja: Tadeusz Drozdowicz, Poznaj Serce Jezusa, Warszawa 2017 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 283-286
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.014.9695

Recenzja: Roman Rożdżeński, Ateizm, czyli wiara negatywna, Kraków 2016 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 301-304
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.015.9696

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Z otwartym sercem i umysłem. Charyzmat sercański dzisiaj,  Stadniki, 5 maja 2018 roku

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 293-299
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.016.9697

Sprawozdanie z seminarium naukowego Splendor veritatis a postprawdy w dzisiejszym świecie,  Lublin, 24 marca 2018 roku 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 301-304
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.017.9698