Strategie komunikacji marki  a przekazywanie charyzmatu rodziny zakonnej 

Ks. Jarosław P. Woźniak

Abstrakt

Artykuł podejmuje temat poszukiwania skutecznych sposobów dotyczących komunikacji Kościoła ze współczesnym człowiekiem. zwraca uwagę na potrzebę wprowadzania rozwiązań stosowanych na gruncie reklamy i marketingu. W sposób syntetyczny przedstawia podstawowe informacje na temat marki, komunikacji oraz podejmowanych strategii. Ostatnia część artykułu opisuje, w jaki sposób zgromadzenia zakonne mogą podejmować działania mające na celu przekazywanie swojego charyzmatu. 

The article aims at finding successful methods of communication between the Catholic Church and modern man. It points out that methods used in advertising and marketing could and should be used for this purpose. It provides us with basic information concerning brands, communication and strategies. Finally, the article describes how religious congregations could successfully communicate their mission. 

Słowa kluczowe: strategia marki, metody komunikacji marki, Kościół katolicki, zgromadzenia zakonne, charyzmat , strategy of brands, methods of brand communication, Catholic Church, religious congregations, charism
References
Barska A. (red.), Reklama wczoraj i dziś, Warszawa 2016. 
Cybulska K., Kształtowanie postaw społecznych konsumentów we współczesnych strategiach komunikacji marki (niepublikowana rozprawa doktorska), Warszawa 2017. 
Dębski M., Kreowanie silnej marki, Warszawa 2008. 
Eterović N., Przedmowa do dokumentu: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta, Watykan 2011, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html (odczyt z dn. 15.04.2018 r.). 
Fiałkowski M., Świat kultury, polityki i gospodarki a wyzwania nowej ewangelizacji, w: W. Przygoda, E. Robek (red.), Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, Sandomierz 2011, s. 207-226. 
Historia znaków towarowych, http://www.pozew.pl/wlasnosc-przemyslowa2/753-historia-znakow-towarowych (odczyt z dn. 15.04.2018 r.). 
Janiszewska K., Strategia reklamowa, w: K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak (red.), Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu, Warszawa 2012, s. 253-259. 
Kall J., Silna marka: istota i kreowanie, Warszawa 2001. 
Keller K. L., Strategiczne zarządzanie marką, Warszawa 2015. 
Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999. 
Kucharczak F., Zmiana klimatu, „Gość Niedzielny” nr 17, rok XCv, 29.04.2018, s. 39.
Marka, w: Słownik finansowy, https://www.findict.pl/slownik/marka (odczyt z dn. 15.04.2018 r.). 
Staszyńska K. M., Co naprawdę znaczy słowo „marka”, http://www.wz.uw.edu. pl/pracownicyFiles/id19154-13.1%20-%20Co%20naprawde%20znaczy% 20slowo%20marka.pdf (odczyt z dn. 15.04.2018 r.). 
Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Warszawa 2015. 
Urbanek G., Zarządzanie marką, Warszawa 2002. Wrona D., Armatys K., Marka, w: Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/ pl/index.php/Marka (odczyt z dn. 15.04.2018 r.). 
Zasępa T., Globalizacja – szansą czy zagrożeniem porządku międzynarodowego?, „Roczniki Teologiczne” 8(53) (2006), s. 161-185. 
Zasępa T., Olekšak P., 50 lat po ogłoszeniu Inter mirifica – nowe wyzwania, w: A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan (red.), Inter mirifica. Dziedzictwo i perspektywy. Tom jubileuszowy w 50. rocznicę ogłoszenia soborowego Dekretu o środkach społecznego przekazywania myśli, Kraków 2013, s. 31-42.