Niektóre aktualne wyzwania  dla życia zakonnego

Ks. Leszek Poleszak

Abstrakt

Odnowa życia w świetle charyzmatu jest stałym wyzwaniem, które stoi przed poszczególnymi instytutami życia konsekrowanego. Na ten problem zwraca uwagę aktualne nauczanie Magisterium Kościoła, które uwypukla aspekt wierności charyzmatycznej, właściwej formacji oraz troski o powołania. Odnowa miłości wobec Boga i ludzi jest gwarantem wierności po- wołaniu poszczególnych osób konsekrowanych. Ona także sprawia, że osoby konsekrowane stają się proroczym znakiem obecności Boga w świecie oraz wskazują na ostateczny cel człowieka, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. 

Renewal of life in the light of the charism has been a fixed challenge, which faces each institute of the consecrated life. This problem is highlighted in the current teaching of the Magisterium of the Church, which underlines aspects of the charismatic fidelity, appropriate formation and concern for religious vocations. Renewal of love of God and humans is the guarantor of fidelity of vocation for each consecrated person. It makes it happen that consecrated people become the prophetic sign of the presence of God in the world and directs us toward the ultimate goal of a human being that is the unity with God.

Słowa kluczowe: życie konsekrowane, świętość, powołania, charyzmat, odnowa życia konsekrowanego , consecrated life, holiness, vocations, charism, renewal of the consecrated life
References
Arnaiz Ecker J. J., La famiglia dehoniana come famiglia carismatica, „Dehonia- na” 15 (2017), s. 53-88. 
Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu, Ratio formationis generalis, Romae 2014. 
Franciszek, Adhortacja Gaudete et exsultate, Rzym 2018. 
Franciszek, Kościół wzywa do porzucenia starych struktur, Rzym 5.09.2014, http://papiez.wiara.pl/doc/2146912.Kosciol-wzywa-do-porzucenia-starych-struktur (odczyt z dn. 14.03.2017 r.). 
Franciszek, List na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego Świadkowie radości, Rzym 2014. 
Gogola J. W., Duchowość osób konsekrowanych w świetle adhortacji Jana Paw- ła II vita consecrata, „Polonia Sacra” 3(36) (2014), s. 29-46. 
I formatori dehoniani si incontrano a Roma, http://www.dehon.it/it/index.php? option=com_k2&view=item&id=2317:i-formatori-dehoniani-siincontrano-a-roma&Itemid=77 (odczyt z dn. 17.04.2018 r.).
Incontro dei Maestri dei postulati e dei novizi, http://www.dehon.it/it/index. php?option=com_k2&view=item&id=2162:incontro-dei-maestri-deipostulati-e-dei-novizi&Itemid=77 (odczyt z dn. 17.04.2018 r.). 
Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 2008. 
Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo, Rzym 2008. 
Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Tożsamość i misja brata zakonnego w Kościele, Rzym 2015. 
Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania, Rzym 2017. 
Kongregacja do spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Potissimum institutioni, Rzym 1990. 
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Congregavit nos in unum Christi amor na temat życia braterskiego we wspólnocie, Rzym 1994. 
Olech J., Dla nowego wina nowe bukłaki, http://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/ kraj/dla-nowego-wina-nowe-buklaki-69457/ (odczyt z dn. 15.03.2018 r.). 
Parzyszek C., Jak delegaci ds. zakonów męskich w diecezjach mogą pomóc wspólnotom w realizacji celów formacyjnych formacji permanentnej osób konsekrowanych? Wystąpienie podczas spotkania delegatów KWPZM w diecezjach – 13 kwietnia 2018 r., „Biuletyn Tygodniowy CIz” 15(476) (2018), s. 7-12. 
Paszkowska T., Życie konsekrowane – dynamiczny akt wiary i confessio trinitatis, „Roczniki teologii duchowości” 4(59) (2012), s. 75-95. 
Poleszak L., Międzykontynentalne seminarium naukowe nt. Charism and devotions: Towards an inculturated dehonian identity, Yogyakarta (Indonezja), 21-25 lipca 2017 roku, „Sympozjum” 2(33) (2017), s. 83-100. 
Poleszak L., Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Kraków 2010. 
Poleszak L., Wspólnota zakonna w świecie indywidualistów, „via Consecrata” 9(96) (2006), s. 24-27. 
Prowincja Polska zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Ratio formationis provincialis, Warszawa 2017.
Spadaro A., Serce wielkie i otwarte na Boga, https://m.deon.pl/religia/serwis- papieski/wywiady-franciszek/art,1,serce-wielkie-i-otwarte-na-bogacalosc-wywiadu.html (odczyt z dn. 28.01.2018 r.). 
Wilmer H., Chrystus schronieniem strapionych i grzeszników. List na dzień 14 marca, w 175. rocznicę urodzin o. Leona Dehona, 1.03.2018 r., Archiwum SCJ. 
Wroceński J., Współczesne wyzwania i oczekiwania wobec życia konsekrowanego, „Sympozjum” 1(32) (2017), s. 195-221.