Chrześcijanie i Europa jutra 

Ks. Janusz Królikowski

Abstrakt
Chrześcijaństwo wniosło głęboki wkład w ukonstytuowanie duchowej i kulturowej tożsamości Europy. Także dzisiaj jesteśmy powołani do tego, by właśnie jako chrześcijanie dać wymowne świadectwo naszej chrześcijańskiej obecności w Europie oraz dokonać jej odnowy i odbudowy. Także w teologii, która wniosła znaczący wkład w budowanie tożsamości europejskiej, musimy stawiać sobie pytanie o Europę jutra oraz wskazywać chrześcijanom sposoby uczestniczenia w jej kształtowaniu na miarę no- wych wyzwań. Co mamy więc wszyscy czynić w przyszłej Europie, jakie ma być w niej nasze miejsce, jakie jest nasze europejskie powołanie? W tym miejscu zwracamy uwagę na następujące zadania stojące przed chrześcijanami: kształtowanie pozytywnej wizji człowieka, powołanie metafizyczne rozumu, odkrycie na nowo wartości, które kształtowały Europę w ciągu  wieków, przywrócenie zasady uniwersalizmu, czynny udział w dziejach świata oraz obrona humanizmu ściśle związanego z wiarą. 
 
Christianity has contributed profoundly to the spiritual and cultural identity of Europe. Like in the past also today, as Christians we are appointed to bear meaningful testimony to our Christian inherence in Europe and to head for its renovation and reconstruction. Also in theology which has made a significant contribution to shape European identity, we have to ask about the Europe of tomorrow and show Christians how to participate in the process of shaping it so that it could face the challenges of tomorrow. What then shall we do in the future Europe? Where shall we find our place in it? What is our European vocation? Here we focus on the following tasks which Christians have to fulfill: the shaping of a positive vision of man, metaphysical vocation of the mind, rediscovering of the values which shaped Europe throughout the centuries, reestablishing of the principle of universalism, active participation in the history of the world and the defense of the humanism strictly connected with faith. 
Słowa kluczowe: Europa, chrześcijanie, człowiek, rozum, metafizyka, wartości, humanizm , Europe, Christians, human, mind, metaphysics, values, humanism
References
Brague R., Europa – droga rzymska, tł. W. Dłuski, Warszawa 2012. 
Cottier G., Les chemins de la raison. Questions d’épistémologie théologique et philosophique, Saint-Maur 1997. 
Deug-Su I., Mito e realtà dell’idea di Europa in Occidente, w: C. Leonardi, F. Stella, P. Stoppacci (red.), Un ponte fra le culture: studi medievistici di e per I. Deug-Su, Firenze 2009, s. 777-794. 
Giovanni A. di, Verità, parola e immortalità in Sant’Agostino, Palermo 1979. 
Guz T., Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej, Lublin 2013. 
Hamman A.-G., L’homme, image de Dieu. Essai d’une anthropologie chrétienne dans l’Église des cinq premiers siècles, Paris 1987. 
Huizinga J., In de schaduwen van morgen, een diagnose van het geestelijk lijden va onze tijd, Bruxelles 1935. 
Królikowski J., Doświadczenie świętych w dziejach Kościoła i nowa ewangelizacja, „Teologia w Polsce” 1(8) (2014), s. 5-18. 
Królikowski J., Antropologia teologiczna jako źródło inspiracji w refleksji pedagogicznej, w: A. Solak (red.), Wychowanie a kultura, Tarnów 2000, s. 51-65. 
Leonardi C. (red.), Gregorio Magno e le origini dell’Europa. Atti del Convegno internazionale (Firenze, 13-17 maggio 2006), Firenze 2015. 
Mazurkiewicz P., Europa jako Kinder niespodzianka, Kraków 2017.
Menozzi D., Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità dalla Rivolu- zione francese ai nostri giorni, Bologna 2012. 
Villagrasa J., L’impegno dei papi per l’integrazione europea: da Pio XII a Benedetto XVI. Una prospettiva, w: P. Piatti, R. Salvarini (red.), San Benedetto e l’Europa nel 50º anniversario della Pacis nuntius (1964-2014). Materiali per un percorso storiografico, Città del vaticano 2015, s. 25-44.