Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w kontekście objawień fatimskich

Ks. Stanisław Gruca

Abstrakt
zapowiedziane przez papieża Franciszka w 2016 roku obchody kolejnego roku liturgicznego jako roku fatimskiego stały się dla całego Kościoła okazją do odczytania na nowo orędzia, jakie Matka Boża przekazała trojgu pastuszkom z Cova da Iria. Pośród konkretnych żądań Maryi skierowanych do całego świata jest wezwanie do wynagradzania Bogu oraz Jej Niepokalanemu Sercu. Niniejszy artykuł podejmuje właśnie kwestię wynagrodzenia, zestawiając ją z misją i powołaniem św. Małgorzaty Marii Alacoque. W XvII wieku Jezus poprzez ukazanie swojego Serca powierzył świętej z Paray-le-Monial misję uwrażliwienia ludzkości na miłość i wynagradzanie za grzechy, które są przeciwne Jego miłości. Warunkiem dobrze praktykowanego wynagrodzenia i zadośćuczynienia jest jednak poprawne zrozumienie jego znaczenia najpierw na poziomie teologicznym, aby później wprowadzić je w praktyki dnia codziennego. Misja i zadanie św. Małgorzaty skrystalizowały się ostatecznie w nabożeństwie pierwszopiątkowym oraz w ustanowieniu uroczystości ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Natomiast duchowość i przesłanie przekazane przy pomocy dzieci z Fatimy doprowadziło do rozpowszechnienia nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca i zatwierdzenia święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Jednym z głównych elementów łączących obie „misje” jest wezwanie do wynagradzania. Jego żarliwe praktykowanie i wprowadzanie w porządek społeczny pomaga tworzyć cywilizację miłości, roznieca i umacnia wiarę w Boga, przywraca nadzieję grzesznikom oraz przynosi konkretne owoce w postaci pokoju i ładu społecznego, a wiernym praktykującym nabożeństwo obiecuje nagrodę wieczną. zadanie wypełnienia apelu Maryi spoczywa na każdym chrześcijaninie, szczególnie jednak do jego wypełnienia wezwane są osoby poświęcone Sercu Jezusa oraz Niepokalanemu Sercu Maryi. 
 
The celebration of the upcoming liturgical year 2016, announced by the Pope Francis as the year of Fatima happened to be a chance for the whole Church to reveal the message that the three shepherd children of Cova da Iria were given by Our Lady. Among the particular Mary’s requests addressed to the whole world there is also the one to offer sacrifice to Jesus and devote to Her Immaculate Heart. This article discusses the issue of reparation, taking into consideration both the mission and vocation of St. Margaret Mary Alacoque. In the 17th century she had visions of Jesus Christ. By showing this Saint of Paray-le-Monial His own Heart, Jesus gave her the task to teach the mankind the devotion to the Sacred Heart and reparation, id est devotion with the intent to expiate the sins which are opposed to His love. The properly-practiced reparation and compensation require first proper understanding their significance on the theological level, in order to make them every day routine. The mission of St. Margaret was finally recognized in the establishment of the First Friday Devotion and the Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. The spirituality and the message expressed thanks to the children of Fatima, yet, propagated the Five First Saturdays Devotion and the Feast of the Immaculate Heart of Mary gained an official approval. One of the common notions between both among-mentioned „missions” is calling to acts of reparation. Its zealous practice and making the social routine helps to create the civilization of love, strengthens the faith in God and regains sinners’ hope. Not to mention the fact that it brings visible results such as peace and social harmony, as well as gives the promise of eternal reward to those who are faithful devotees. The task to fulfill the Mary’s request is to be remembered by all the Christians, especially those consecrated to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. 
Słowa kluczowe: wynagrodzenie, miłość, grzech, orędzie fatimskie, św. Małgorzata Maria Alacoque, Fatima , reparation, love, sin, the message of Fatima, St. Margaret Mary Alacoque
References
Alacoque M. M., Pamiętnik duchowy, Kraków 2003. 
Gruca S., Panie, co chcesz, abym czynił, Kraków 2015. 
Hunter E., Historia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, Łomża 1998. 
Jan Paweł II, Znak na niebie naszych czasów. Przesłanie Papieża z okazji 80. rocznicy ostatniego objawienia Matki Bożej Fatimskiej, „L’Osservatore Romano” 12 (1997), s. 8. Kondor L. (red.), Siostra Łucja mówi o Fatimie, Poznań 1989, s. 180. 
Łaszewski W., Droga, która prowadzi do Boga: rozważania nad fatimską tajemnicą Niepokalanego Serca Maryi, Warszawa–zakopane 2005. 
Ottea J., Najświętsze Serce Jezusa i Serce Maryi, Sandomierz 2003. 
Poleszak L., Wynagrodzenie w przekazie Świętej z Paray-le-Monial, św. Klaudiusza de la Colombière’a i o. Leona Jana Dehona, w: J. Wełna, E. ziemann (red.), W misji wynagradzania Bogu przez Serce Jezusa. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego. Lublin, 2 października 2014 roku, Kraków 2015, s. 52-87. Sandrin P., Niebo otwarte: objawienia maryjne rue du Bac, La Salette, Lourdes i Fatima, Warszawa 2014. 
Scharf G., Fatima wciąż aktualna, Poznań 1995. 
Siostra Łucja, Apele orędzia fatimskiego, Poznań 2002, s. 130-131.